| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Základní popis

Podle § 21 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) může m.j. stavební úřad poskytnout v rámci své působnosti jako předběžnou informaci územně plánovací informaci o :
  1.   podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.
  2. podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.
  3. podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.

Oprávněn jednat

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení

Územně plánovací informaci upravuje § 21 stavebního zákona.

Zahájení řešení

Podání písemné žádosti volnou formou.

Na které instituci řešit

Stavební úřad

Kde, s kým a kdy

S referenty územního rozhodování a stavebního řádu ve stanovených úředních hodinách nebo po telefonické domluvě mimo tyto úřední hodiny.

 

Potřebné formuláře

Žádost je podávána volnou formou a musí obsahovat konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

Poplatky a úhrada

Vydání územně plánovací informace není zpoplatněno.

Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti o územně plánovací informaci je 30 dní.

Další činnosti

Stavební úřad může žadatele vyzvat k doplnění žádosti.

Elektronická služba

Je umožněno žádat o vydání územně plánovací informace elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu  do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

Postup dle předpisu

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy

  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech

Opravné prostředky

Územně plánovací informace je z procesního hlediska sdělením podle ustanovení § 154 a násl. správního řádu a je samostatně přezkoumatelná podle ustanovení § 156, popř. § 80 správního řádu.

Sankce

Žádné sankce

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.