| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Základní popis

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a)d) a k), nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu 65) anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 nebo certifikátu autorizovaného inspektora podle § 117, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby podle § 129 lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Oprávněn jednat

Oznámit užívání stavby může pouze stavebník.

Podmínky a postup řešení

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122. V oznámení stavebník uvede označení stavby, údaje o umístění a povolení stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle § 119 odst. 2, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

Zahájení řešení

Podání písemné žádosti na předepsaném formuláři dle prováděcího předpisu.

Na které instituci řešit

Kde, s kým a kdy

S referenty územního rozhodování a stavebního řádu ve stanovených úředních hodinách nebo po telefonické domluvě mimo tyto úřední hodiny.

Potřebné doklady

Předložit vyplněný formulář oznámení o užívání stavby a přílohy stanovené v části B žádosti.

Potřebné formuláře

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu.

Poplatky a úhrada

Vydání souhlasu s užíváním není zpoplatněno.
 
Závěrečná kontrolní prohlídka je zpoplatněná částkou 500 Kč za každou započatou hodinu v případě, že stavba nebyla dokončena v termínu stanoveném stavebním úřadem ve stavebním povolení nebo stavebníkem v ohlášení stavby.

Lhůty pro vyřízení

Upraveno v § 120 stavebního zákona.

Další činnosti

Stavební úřad může žadatele vyzvat k doplnění žádosti.

Elektronická služba

Je umožněno oznámit užíváním stavby elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

Postup dle předpisu

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy

  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech

Sankce

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.