| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Základní popis

Podle § 104 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vyžadují ohlášení jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce.

Oprávněn jednat

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení

Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací upravuje § 104 - § 107 stavebního zákona.

Zahájení řešení

Podání písemné žádosti na předepsaném formuláři dle prováděcího předpisu.

Na které instituci řešit

Kde, s kým a kdy

S referenty územního rozhodování a stavebního řádu ve stanovených úředních hodinách nebo po telefonické domluvě mimo tyto úřední hodiny.

Potřebné doklady

Předložit vyplněnou žádost ohlašení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací a přílohy stanovené v části B žádosti.

K ohlášení stavebník připojí

  1. doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavební záměr anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem,
  2. územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby,
  3. souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována zvláštním právním předpisem, popřípadě povolení podle § 169 odst. 4,
  4. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
  5. projektovou dokumentaci nebo dokumentaci ve dvojím vyhotovení. Není-li obecní úřad obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení,
  6. souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

Potřebné formuláře

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu.

Poplatky a úhrada

Správní poplatky za vydání souhlasu s ohlašením jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů. Položka 18 sazebníku správních poplatků.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty upravuje § 106 a § 107 stavebního zákona.

Další účastníci

K ohlašení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací je nutno mimo jiné předložit i souhlas vlastníka pozemku (stavby, zařízení) pokud se liší od žadatele se záměrem. O ohlašení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací jsou též informovány příslušné dotčené orgány.

Další činnosti

Stavební úřad může žadatele vyzvat k doplnění žádosti.

Elektronická služba

Je umožněno ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací podat elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

Postup dle předpisu

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy

  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech

Opravné prostředky

Ohlášení není správním rozhodnutím, řádné opravné prostředky nejsou přípustné.

Sankce

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.