| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
01. Identifikační kód
-

02. Kód
-

03. Pojmenování (název) životní situace
Přestupek proti občanskému soužití.   

04. Základní informace k životní situaci
Narušování občanského soužití.   

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (oznámit přestupek)
Každý občan.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech  požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podáním oznámení na příslušnou instituci (písemně či ústně).

08. Na které instituci životní situaci řešit
U příslušného správního orgánu či policie.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Oznámení je možno podat policejnímu orgánu, včetně Městské policie a správnímu orgánu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občanský průkaz, příp. jiný doklad o totožnosti občana.   

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
-     

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Při podání oznámení nejsou správní a ani jiné poplatky stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení věci se řídí správním řádem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Obviněný, poškozený, navrhovatel, vlastník věci.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Případné dotazy můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušné instituce.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy
-    

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání , uplatňují se písemnou formou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Napomenutí, pokuty, zákaz činnosti, propadnutí věci, zákaz pobytu.

21. Nejčastější dotazy
Platí se za projednání návrhu?

Pokud oprávněná osoba návrh na projednání přestupku podá, stává se tzv. navrhovatelem a tím i účastníkem řízení o přestupku. Pozor však na jednu věc: pokud se u návrhového přestupku po podaném návrhu v řízení neprokáže vina obviněného z přestupku, správní orgán dle zákona uloží povinnost uhradit 1000,- Kč nákladů řízení navrhovateli, na základě jehož návrhu se celá věc projednávala! Je proto nanejvýš vhodné vše důkladně zvážit a podávat návrh k projednání věci v takových případech, kdy lze vinu obviněného spolehlivě prokázat. 

U návrhových přestupků prostě navrhovatel má jistou odpovědnost za to, že dokáže navrhnout k provedení takové důkazy, které budou stačit k tomu, aby vina obviněného z přestupku byla bezpochyby prokázaná. Povinnost uhradit 1000,- Kč vzniká také navrhovateli, který se nedostaví k nařízenému jednání a také v případě, kdy vezme podaný návrh zpět.

Paušální částka se může zvýšit v závislosti na druhu a počtu přibraných znalců, pokud jsou třeba. Maximální výše nákladů může činit 6.000,- Kč.

22. Další informace
Zákon o přestupcích stanoví, že pro některé přestupky musí poškozená osoba projevit vůli a zájem na tom, aby se daná věc řešila. U přestupků je to podáním návrhu na projednání takové věci.

Přestupek urážky na cti lze projednat výhradně na základě podaného návrhu, návrh je oprávněna podat postižená osoba (uražený na cti), její zákonný zástupce nebo opatrovník. Přestupky proti občanskému soužití a majetku se projednávají na návrh pouze v případech, kdy jsou spáchány mezi osobami blízkými. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní. Návrh musí poškozená osoba podat do 3 měsíců ode dne, kdy se dozvěděla o jednání, které může být hodnoceno jako přestupek. V návrhu musí být uvedeno, kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem měl být přestupek spáchán.

Pokud je věc původně řešena jako podezření z trestného činu a následně překvalifikována na přestupek a postoupena úřadu, pak lhůta 3 měsíců pro podání návrhu počíná běžet ode dne, kdy se poškozená osoba o postoupení věci úřadu od policie dozvěděla. Pokud není návrh v této lhůtě podán, nelze věc projednat a případ se dle zákona odloží. Obvykle ten, kdo takový přestupek policii oznámí, je policií poučen o možnosti podat návrh. Pokud tato informace není v oznámení předaném policií uvedena, úřad po obdržení oznámení od policie dotyčného poučí o možnosti podat návrh. Pokud lhůta k podání návrhu marně uplyne, nelze věc projednat, i kdyby dotyčný nebyl vůbec poučen.

Všechny ostatní přestupky se projednávají z úřední povinnosti, bez návrhu.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné  formě
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
-    

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor vnitřních věcí.

26. Kontaktní osoba
Mgr. Ludmila Procházková, tel: 325 510 245, e-mail:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
21. 6. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován
01.01.2015

29. Datum konce platnosti popisu
-

30.   Případná   upřesnění a poznámky k řešení životní   situace 
-
 
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.