| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
01. Identifikační kód
-

02. Kód
-

03. Pojmenování (název) životní situace
Petice

04. Základní informace k životní situaci
Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • Petici mohou podat občané ČR (jednotlivec i skupina obyvatel).
  • K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.
  • Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činností.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Shromažďování podpisů pod petici:
  • Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
  • Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
  • K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
  • Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Petici podejte písemně.

08. Na které instituci životní situaci řešit
-

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Městský úřad Lysá nad Labem, tajemník, nová budova , 1. patro, dveře č. 18

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny, podání petice není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal a nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Nařízení Ministerstva vnitra č. 27/2004, o vyřizování peticí, stížností, oznámení a podnětů.

18. Jaké jsou související předpisy
Aktuální Směrnice č. 5/2009 - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, které schválila rada města dne 13.1.2009

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy
-

22. Další informace
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Městský úřad Lysá nad Labem, tajemník

26. Kontaktní osoba
Ing. Miloš Dvořák, tajemník, tel. +420 325 510 221,

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 12. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován
01. 12. 2014

29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.