+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
01. Identifikační kód
-
 
02. Kód
-

03. Pojmenování (název) životní situace
Hlášení trvalého pobytu

04. Základní informace k životní situaci
Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:
 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popř. pěstoun,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
 • podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Ohlášením změny místa trvalého pobytu.

08. Na které instituci životní situaci řešit
Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.:
 • na obecním úřadu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst,
 • na území vojenských újezdů na újezdních úřadech.
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor vnitřních věcí - podatelna, kanc. č. 3
Hodiny pro veřejnost jsou: PO a ST 07:00 - 11:30 a 12:00 – 18:00; 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),
 • doložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 • doložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a doklad opravňující tuto osobu užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu). Písemné potvrzení oprávněné osoby lze nahradit její osobní přítomností.
Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.

Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny.

Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do
15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč.
Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Adresu místa nového trvalého pobytu sdělte např.:
 • svému zaměstnavateli / škole,
 • dodavatelům energií,
 • komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou z pojistek, a dalším subjektům.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.
Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel a nedostatky ani po výzvě ve stanovené lhůtě nejsou odstraněny. Ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy
-

22. Další informace
Zprostředkování kontaktu s jiným občanem
 • požádat může občan starší 15 let na základě písemné žádosti (formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra)
 • v žádosti občan uvede své jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu; ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat
 • podpis na žádosti musí být úředně ověřen; to neplatí, žádá-li občan osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a prokáže svoji totožnost.
 • žádost podána elektronicky musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.
 • pokud Ministerstvo vnitra jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti vedle adresy místa trvalého pobytu i jiné kontaktní údaje, zašlou se kontaktované osobě namísto adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby; adresa místa trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních údajů v tomto případě zašle také, jen pokud to kontaktující osoba výslovně uvede v žádosti.
 • v případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat nebo nemá trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela, sdělí se tato skutečnost pouze osobě blízké
 • za podání žádosti se vybírá správní poplatek 500 Kč a to formou kolkové známky, hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra
 • kontaktním místem je matrika příslušného úřadu
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor vnitřních věcí,

26. Kontaktní osoba
Jana Fialová, 325 510 211, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Irena Šťastná, 325 510 229, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (zrušení údaje o místu trvalého pobytu)

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován
15.03.2017

29. Datum konce platnosti popisu
Bez časového omezení.
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.