+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Odbor životního prostředí zajišťuje:
 • odbor ŽP je dotčeným orgánem státní správy, vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím a k řízením vedených stavebními úřady. Vydává koordinovaná stanoviska nebo koordinovaná závazná stanoviska za orgán veřejné správy,
 • vydává rozhodnutí, činí opatření směřující k ochraně ZPF podle zákona 334/1992 Sb., dává souhlas k odnětí půdy ze ZPF do výměry 1 ha, ke změně kultury, k návrhům regulačních plánů, k návrhům nadzemních a podzemních tras s vedením, souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků, vydává rozhodnutí o peněžitých odvodech za zábor zemědělské půdy, rozhoduje v pochybnostech, zda je pozemek součástí ZPF, vede evidenci o odnětí zemědělské půdy,
 • v oblasti ochrany přírody a krajiny vykonává působnost podle zákona 114/1992 Sb., vede řízení o kácení dřevin, vydává  závazná stanoviska k činnostem ve významném krajinném prvku, vydává závazná stanoviska ke změně krajinného rázu, vede řízení k památným stromům, ukládá pokuty za porušení zákona,
 • vede řízení na úseku týrání zvířat dle zákona č.246/1992 Sb.,
 • vede řízení na úseku rostlinolékařské péče dle zákona č. 326/2004 Sb. (plevele, včelstva),
 • provádí kontrolní a poradenskou činnost, vede a zpracovává evidenci vyplývající ze zákona č.185/2001 Sb., o odpadech , projednává správní delikty, ukládá pokuty za porušení zákona, kontroluje využívání systému nakládání s odpady, vydává stanoviska ke zřízení malých zařízení pro zpracování BRO,
 • vydává závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona, provádí kontrolní činnost, zveřejňuje informace, projednává správní delikty a přestupky, ukládá pokuty,
 • na úseku vodního hospodářství – speciálního stavebního úřadu – vydává rozhodnutí stavební povolení na vodní díla a povolení nakládání s vodami, kolaudační rozhodnutí a souhlasy, souhlasy se stavbou v záplavovém území, závazná stanoviska dle vodního zákona, schvaluje havarijní plány, vede vodoprávní evidenci,
 • vykonává zákonem určené kompetence ve výkonu státní správy lesů, rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa, prohlašuje pozemky za pozemky určené k plnění funkcí lesa, vydává závazná stanoviska ke stavbám v ochranném pásmu lesa, vydává stanoviska k územním plánům,
 • rozhoduje o dělení lesních pozemků, o odnětí lesních pozemků nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkce lesa, rozhoduje o výjimkách v hospodaření v lese,
 • rozhoduje o dalších právech a povinnostech vlastníků či uživatelů lesa, jak je upravuje zák. č. 289/1995 o lesích,
 • rozhoduje ve správním řízení jako orgán prvého stupně v kompetenci dané zákonem č. 449/2001 o myslivosti,
 • rozhoduje ve správním řízení při výkonu státní správy v rybářství podle zákona č.99/2004 Sb. ,
 • rozhoduje o vydání loveckých a rybářských lístků, řeší přestupky a delikty na úseku rybářství,
 • odbor ŽP plní další povinnosti zadané ZM, RM, starostou, místostarostou nebo tajemníkem PMÚ.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.