| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Všechny zákony v platném znění:
 • zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích – do 30.06.2017
 • zák č. 250/2017 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – od 01.07.2017
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 100/20001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • vyhl. č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování
 • vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.