+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

 

Protiradonová prevence u novostaveb

 

Radon je na úrovni přírodního pozadí trvalou složkou životního prostředí, kterou nelze redukovat. Při nesprávně navržených nebo provedených kontaktních konstrukcích může pronikat ve zvýšeném množství do vnitřního ovzduší stavby a způsobovat vnitřní ozáření plicní tkáně.

Doporučená hodnota objemové aktivity radonu v interiéru novostavby je 200 Bq/m3.

Při stavbě nového domu je nutné věnovat pozornost radonu. Dodržením následujících rad snížíte riziko, že v novém objektu bude vyšší koncentrace radonu.

  • Nechte si změřit radonový index pozemku. Každá firma zajišťující měření radonu, musí mít platné povolení SÚJB!
  • Ověřte, zda má projektant k dispozici protokol z měření radonového indexu pozemku. Pokud stavbu zajišťuje developerská firma, zeptejte se, zda měření radonu zajistila a protokol projektantovi předala.
  • Prověřte, zda projektant při návrhu stavby zohlednil výsledky měření radonového indexu pozemku. V případě, že stavba bude vytápěna podlahovým vytápěním, je nutné navrhnout a následně kvalitně provést opatření proti pronikání radonu  z podloží vždy a to formou odvětrání podloží větracím systémem  nebo ventilační vrstvou.
  • Ve smlouvě o dodání stavby požadujte, aby stavba byla provedena podle platných technických norem, tedy i vhodným způsobem ochráněna proti pronikání radonu z podloží (ČSN 73 0601).
  • Doporučujeme oslovit stavbyvedoucího  se žádostí, aby dohlédl na  utěsnění prostupů pro inženýrské rozvody a položení izolace, izolace nesmí být porušená, např. prokopnutá, proseknutá atp.
  • Doporučujeme pořídit podrobnou fotodokumentaci z průběhu stavby.
  • Po dokončení stavby doporučujeme provést tzv. předkolaudační měření radonu v interiéru. Aby bylo měření věrohodné, je nezbytné, aby dům měl osazená okna i dveře a bylo v provozu podlahové vztápění (pokud je součástí stavby).

Pokud jsou koncentrace radonu v některé místnosti vyšší, došlo v některé fázi stavby k pochybení, které může mít za následek vyšší ozařování Vás a Vaší rodiny. Obraťte se proto na odborníky se žádostí o detailní měření. Dodavatelskou firmu vyzvěte k nápravě.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.