V otevřených ohništích lze spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

Provozovatel stacionárního zdroje je povinen:

  • provozovat zdroj v souladu s podmínkami provozu stanovenými výrobcem,
  • dodržovat tmavost kouře podle § 4 zákona o ochraně ovzduší,
  • spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv a jsou určeny výrobcem stacionárního zdroje,
  • předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu zdroje a jeho emisích,
  • provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby (proškolena výrobcem) kontrolu technického stavu a provozu stacionárního zdroje na pevná paliva.

 

Ve spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.

Přehled důležitých termínů

Termín Popis
2014 leden Končí prodej kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy.
2017 leden Všechny kotle na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW musí projít kontrolou technického stavu osobou odborně způsobilou.
Provozovatelé jsou povinni na vyžádání obecního úřadu ORP předložit doklad o výše uvedené kontrole.
2018 leden Končí prodej kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy.
2022 září Nesmí být provozovány kotle nesplňující alespoň 3. emisní třídu.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.