Vlastníci nemovitostí, v kterých dochází k produkci splaškových odpadních vod a nejsou napojeny na veřejný kanalizační řad, jsou povinni předkládat vodoprávnímu úřadu originály dokladů o zneškodňování splaškových odpadních vod z těchto nemovitostí. Předkládané doklady se liší podle způsobu likvidace splaškových odpadních vod. Splaškovými odpadními vodami jsou vody z WC, mytí nádobí, vody z koupání a praní.

V případě, že splaškové odpadní vody jsou odváděny do akumulační jímky (žumpy) předkládají se vodoprávnímu úřadu na vyzvání doklady o zneškodňování akumulovaných odpadních vod odvozem na čistírnu odpadních vod v souladu s § 38 odst.8 vodního zákona.


Upozornění:

Podle § 38 odst.8 vodního zákona s účinností od 1.1.2021 je ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce (žumpě), povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.

V případě, že splaškové odpadní vody jsou zneškodňovány prostřednictvím domovní čistírny odpadních vod (dále jen „DČOV“), která byla povolena souhlasem s ohlášenou stavbou podle § 15a vodního zákona, předkládají se vodoprávnímu úřadu doklady o provedení revize DČOV podle § 59 odst.1 písm k) vodního zákona. Vlastník DČOV je povinen provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé (pověřené Ministerstvem životního prostředí) technické revize a výsledky těchto revizí předávat do 31.prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Závady zjištěné při revizi je provozovatel (vlastník DČOV) povinen odstranit do 60 dnů od provedení revize. Seznam odborně způsobilých osob je zveřejněn na https://www.mzp.cz/cz/revize_domovnich_cistiren.

V případě, že splaškové odpadní vody jsou zneškodňovány prostřednictvím DČOV, která byla povolena rozhodnutím o povolení nakládání s vodami a stavebním povolením podle § 8 odst.1 písm c) a § 15 vodního zákona, předkládají se vodoprávnímu úřadu rozbory odpadní vody odebrané na výtoku z DČOV v souladu s § 38 odst.6 vodního zákona a rozhodnutím o povolení nakládání s vodami. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen oprávněné laboratoře podle § 38 odst.6 vodního zákona.

 

Ing. Vendula Štěpánková
Městský úřad Lysá nad Labem
referent Odboru výstavby a životního prostředí
vodoprávní úřad

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.