| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
03. Pojmenování (název) životní situace
Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů České republiky v cizině - zvláštní matrika v Brně

04. Základní informace k životní situaci
Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").

Pozn.: K uzavření manželství v cizině je obvykle zapotřebí doklad o právní způsobilosti k manželství.

Do zvláštní matriky se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo na:


území cizího státu,zastupitelském úřadu České republiky,lodi nebo v letadle mimo území České republiky,místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.


Do zvláštní matriky se zapisují i registrovaná partnerství uzavřená státními občany České republiky na území cizího státu.
Zápis do zvláštní matriky se provede i na základě protokolu o uzavření manželství v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, pokud k uzavření manželství došlo před:


velitelem námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky,velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice nebovelitelem vojenské jednotky České republiky v cizině, je-li alespoň jeden ze snoubenců státním občanem České republiky.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:


fyzická osoba, které se zápis týká,členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) - i bez plné moci,zplnomocnění zástupci těchto osob.


O zápis úmrtí státního občana České republiky do zvláštní matriky mohou požádat:


členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci),zplnomocnění zástupci těchto osob,fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny uvedené níže.


O zápis uzavření manželství státního občana České republiky do zvláštní matriky může požádat:


fyzická osoba, které se zápis týká,členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství,zplnomocnění zástupci na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podáním řádně vyplněné žádosti o zápis do zvláštní matriky (na předepsaném formuláři) u příslušného úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit
Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu České republiky, u kteréhokoli matričního úřadu (včetně zvláštní matriky) nebo u krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
K žádosti o zápis do zvláštní matriky je třeba připojit:


cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství, registrace partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad),doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popř. potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden,další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).


Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu zvláštní matrika na základě žádosti státního občana České republiky uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře žádostí o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici u všech úřadů, kde se tato situace řeší.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu, dokladu o registrovaném partnerství) se nevybírá žádný správní poplatek.

Za vydání druhopisu matričního dokladu je třeba uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy a vydá matriční doklad po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor vnitřních věcí.

26. Kontaktní osoba
Eliška Landová, tel: 325 510 225, e-mail:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
03.03.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován
01.01.2015

29. Datum konce platnosti popisu
Bez časového omezení.
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.