+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

čl. I

Městské byty

1. Městské byty jsou byty ve vlastnictví Města Lysá nad Labem ve městech Lysá nad Labem a Milovice.

2. Město Lysá nad Labem nabízí k nájmu byty v domech s pečovatelskou službou (dále jen „DPS”) a byty ostatní.

3. Bytovým orgánem města (dále jen „bytový orgán") pověřeným výkonem vlastnických práv při pronájmu bytů je Rada města Lysá nad Labem (dále jen „RM”). Administrativní zabezpečení bytové agendy zajišťuje Odbor správy majetku (dále jen „odbor SM") Městského úřadu Lysá nad Labem (dále jen „Úřad').

čl. II

Správa městských bytů

Správu městských bytů vykonává Město Lysá nad Labem prostřednictvím firmy Ivana Crhová, Správa budov, Husovo náměstí 1758, Lysá nad Labem, IČO 43147895 (dále jen „správní firma"). Správní firma provádí správu domovního a bytového fondu města na základě mandátní smlouvy. Město může správu městských bytů vykonávat i prostřednictvím dalších, k tomu způsobilých právnických nebo fyzických osob.

čl. III

Určení městských bytů a právní úkony bytového orgánu

1. Městské byty jsou určeny pro zajištění rozvoje města, zabezpečení nezbytných služeb, k zajištění bytových náhrad pro oprávněné osoby dle vykonatelných rozhodnutí soudů a správních orgánů a k řešení bytových potřeb sociálně slabých žadatelů, především rodin s dětmi, jakož i k řešení bytových potřeb ostatních obyvatel města, kteří nemají vlastní bydlení.

2. Při dispozici s městskými byty činí bytový orgán (RM) v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, zejména tyto právní úkony:

a) jako pronajímatel rozhoduje o nájemcích městských bytů a dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy formou usnesení RM,

b) dává formou usnesení RM souhlas k uzavírání dohody o společném nájmu bytu,

c) rozhoduje o uzavření dohody s nájemcem o skončení nájmu bytu,

d) rozhoduje o výpovědi z nájmu bytu,

e) uděluje nájemci souhlas k výměně bytu,

f) rozhoduje o zkrácení/prodloužení doby trvání nájmu.

3. Právními úkony podle odst. 2. tohoto článku může RM pověřit správní firmu, odbor SM anebo právníka města.

čl. IV

Evidence městských bytů

1. Správní firma vede evidenci městských bytů, které má město ve vlastnictví.

2. Správní firma je povinna do 5 dnů písemně ohlásit odboru SM uvolněný byt, případně užívání bytu bez platné nájemní smlouvy.

3. Správní firma zabezpečuje ve lhůtách co nejkratších nutné opravy uvolněných bytů a písemně oznamuje odboru SM ukončení těchto oprav pro umožnění dalšího nájmu.

čl. V

Vstupní kritéria k podání žádosti o byt

1. Každý občan způsobilý k právním úkonům (dále jen „žadatel"), který se uchází o nájem bytu, podává písemnou žádost na předepsaném tiskopise prostřednictvím podatelny Úřadu (dále jen „podatelna”).

2. Žadatelem o nájem bytu může být občan ČR nebo členského státu EU, který (u kterého):

a) dovršil 18 let, je způsobilý k právním úkonům, má trvalý pobyt na území ČR (pokud má občan trvalý pobyt ve městě Lysá nad Labem je jeho žádost řešena přednostně před žádostmi žadatelů, kteří trvalý pobyt ve městě Lysá nad Labem nemají) nebo zaměstnání ve městě Lysá nad Labem (přiloží potvrzení zaměstnavatele) nebo případně manželé (registrovaní partneři), z nichž alespoň jeden má trvalý pobyt na území ČR ve městě Lysá nad Labem, nebo zaměstnání ve městě Lysá nad Labem nebo blízkém okolí (přiložit potvrzení zaměstnavatele),

b) nedošlo za uplynulých 10 let k ukončení užívání bytu v majetku Města Lysá nad Labem této osobě z důvodu soudního rozhodnutí, výpovědi pronajímatele či uzavření dohody o ukončení užívání bytu, a pokud důvodem pro tento postup bylo porušení povinností ze strany žadatele,

c) není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádné nemovitosti na území ČR, určené k bydlení, vyjma rekreačních objektů (platí i pro: manžela, manželku, druha, družku, registrovaného partnera/ku apod.),

d) žadatel i osoby spolubydlící nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči Městu Lysá nad Labem nebo vůči organizacím zřizovaným Městem Lysá nad Labem a proti žadateli (oba manželé, registrovaní partneři, příp. další členové domácnosti) není vedeno exekuční řízení,

e) má nepřetržitě 6 měsíců zaměstnání (za zaměstnání se může považovat také evidence na úřadu práce po dobu vyplácení podpory v nezaměstnanosti, mateřská nebo rodičovská dovolená, studium, starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo soustavná péče o osobu s těžkým zdravotním postižením, zajištěný dlouhodobý stabilní příjem např. z podnikání nebo z jiného titulu) a tuto skutečnost průkazně doloží (potvrzení zaměstnavatele, úřadu práce apod.),

f) nezahájil insolvenční řízení, není v insolvenci (konkurz, oddlužení, zák. 182/2006 Sb.) včetně členů domácnosti viz bod d)),

g) souhlasí s odkupem pohledávky vzniklé z dlužného nájemného za nájem bytu ve vlastnictví města nebo jeho části,

h) složí jistotu ve výši trojnásobku nájemného za 1m2 započitatelné plochy bytu.

3. Podmínky dle bodu 2 může zmírnit RM.

4. Žadatelé odpovídají za správnost a úplnost jimi uváděných informací a jsou si vědomi toho, že nesprávnost a neúplnost údajů může být příčinou nevyhovění žádosti, a nezařazení žadatele do seznamu uchazečů o nájem bytu města.

 

čl. VI

Postup schvalování žádostí městských bytů

1. Posouzení žádosti a splnění podmínek dle těchto Pravidel provádí referent odboru SM. Žádost o byt podanou členem zastupitelstva Města Lysá nad Labem posuzuje RM. Při splnění podmínek dle těchto Pravidel je žádost zařazena do Seznamu uchazečů o nájem bytu města (dále jen „Seznam“). Seznam je doplňován průběžně. Odbor SM sestavuje Seznam včetně uvedení velikosti bytu.

2. Odbor SM je oprávněn před rozhodnutím o zařazení do Seznamu vést osobní jednání s žadateli.

3. Žadatelé o byt jsou v Seznamu evidováni dle data podání žádosti o byt.

4. Žadatel může být zapsán do Seznamu pouze jednou. U manželů a registrovaných partnerů příp. druh, družka, jde o společnou žádost.

5. Zařazením do Seznamu nevzniká žadateli automaticky nárok na uzavření nájmu bytu.

6. Žádost o nájem městského bytu je evidována max. 1 kalendářní rok následující po roce podání. Před uplynutím této lhůty musí být žadatelem telefonicky a následně písemně, s nahlášením případných změn, obnovena. V opačném případě ji odbor SM z evidence vyřadí.

7. Žadatel o nájem bytu je povinen písemně nahlásit odboru SM každou rozhodnou skutečnost vzhledem k posuzování žádosti, a to zejména:

a) změnu doručovací adresy včetně tel. spojení, e-mail apod.,

b) změnu trvalého pobytu,

c) změnu požadavku na velikost bytu (podlahová plocha, počet místností, atd.), změna počtu osob ve společné domácnosti,

d) získání jiného bytu (koupě domu, dědictví, přechod nájmu apod., bytová potřeba žadatele je vyřešena), a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy došlo ke vzniku rozhodné skutečnosti,

e) exekuce a insolvenční řízení (týká se i členů domácnosti, kteří se s žadatelem do přiděleného bytu budou stěhovat).

8. Uvolňované městské byty budou nabízeny žadatelům zejména podle pořadí, a to vždy s ohledem na velikost bytu a bytové potřeby žadatele. Žadatelům, kteří souhlasí s odkupem pohledávky za neuhrazené nájemné, budou byty nabízeny přednostně. Nájem konkrétního bytu je dále vázán na hlediska hygienická a stavební (např. počet osob, zdravotní vhodnost apod.). Pronajímatel využívá svého práva a požaduje, aby v domácnosti nájemce žil pouze takový počet osob, kdy na osobu připadne minimálně 10 m2 podlahové plochy bytu.

9. Odmítne-li žadatel nabízený byt, přechází nabídka automaticky na dalšího žadatele v pořadí.

10. Žádost o nájem bytu bude ze Seznamu zapsaných žadatelů vyřazena v těchto případech:

a) zjistí-li se, že žadatel při podání nebo aktualizaci žádosti uvedl nepravdivé údaje,

b) bytová potřeba žadatele je vyřešena,

c) žadatel od své žádosti písemně, popř. telefonicky odstoupil,

d) žadatel třikrát odmítl byt bez závažných důvodů (za odmítnutí se považuje i ta skutečnost, že se žadatel nevyjádřil ve stanovené lhůtě po prohlídce bytu). Závažnost důvodů odmítnutí nabízeného bytu posuzuje odbor SM. Vyjádření k nabídce bytu žadatel učiní písemně nebo telefonicky.

e) pokud dojde k závažným změnám oproti předložené žádosti (např. zápis v exekučním rejstříku).

11. V případě rozhodnutí odboru SM o nezapsání žadatele do Seznamu oznámí toto odbor SM žadateli nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Rozhodnutí odboru SM není rozhodnutím ve smyslu právního řádu a nelze se proti němu odvolat, a to ani k RM.

12. RM může vyčlenit byty, které budou přiděleny formou veřejné soutěže. Kritéria stanoví RM.

čl. VII

Evidence občanů žádajících o nájem bytu v DPS a uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vede evidenci občanů žádajících o nájem bytu v DPS a předkládá RM ke schválení uzavření nájemních smluv na byty v DPS dle schválených Kritérií pro umisťování do Domu s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem, ze dne 07. 04. 2015.

čl. VIII

Nájem městského bytu

1. Odbor SM provede kontrolu úplnosti žádosti o nájem městského bytu a může vyzvat žadatele, aby ve lhůtě do 5 dnů doložil ke své žádosti potvrzení o výši průměrného čistého příjmu za poslední 3 měsíce (např. potvrzení od zaměstnavatele, úřadu práce, daňové přiznání za poslední zdaňovací období atd.) a čestné prohlášení, že v době od okamžiku podání žádosti nedošlo k žádné změně údajů, uvedených v žádosti o nájem bytu.

2. Odbor SM předloží RM návrh na přidělení uvolněné bytové jednotky konkrétnímu žadateli o nájem bytu v závislosti na velikost bytu, stanovisko žadatele na stav bytu (zrekonstruován či nikoliv).

3. RM přihlíží při projednávání žádosti k níže uvedeným skutečnostem:

a) k naplnění podmínek, které jsou uvedené v těchto Pravidlech,

b) k finančním možnostem žadatele vzhledem k placení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu včetně jistoty;

c) k veřejnému a obecnímu zájmu města,

d) k datu podání žádosti,

e) k případným objektivním zdravotním poměrům žadatele.

4. Nájem vzniká na základě uzavření nájemní smlouvy s předchozím schválením RM.

5. U manželů (registrovaných partnerů) jde o společný nájem.

6. Nájemní smlouvu s konkrétním žadatelem uzavírá v zastoupení Města Lysá nad Labem správní firma, na základě Označení za nájemce a usnesení RM. Odbor SM vypracuje a vydá Označení za nájemce.

7. Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy je složení částky za odkup pohledávky, (bylo-li tak dohodnuto s žadatelem nebo nerozhodne-li RM, že odkup pohledávky požadován nebude) vzniklé z dlužného nájemného a zaplacení peněžité jistoty dle § 2254 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše této jistoty představuje trojnásobek měsíčního nájemného. Jistota je uložena na zvláštním účtu Města Lysá nad Labem a je určena k zajištění nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem (škoda, opravy, vymalování apod.). Jistota, popřípadě její nevyčerpaná část se vrací nájemci po skončení nájemního vztahu, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal bez závad pronajímateli.

8. Nájemní smlouvy s novými nájemci se uzavírají na dobu určitou s možností prodloužení. Dobu trvání nájmu/prodloužení navrhuje odbor SM.

9. Při podpisu nájemní smlouvy obdrží nájemce Domovní řád.

10. Nový nájemce je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adrese přiděleného bytu, včetně všech příslušníků domácnosti. Po skončení užívání bytu je povinen si neprodleně změnit údaj trvalého pobytu.

11. Výše měsíčního nájemného je stanovena rozhodnutím RM.

čl. IX

Přechod nájmu bytu

Přechod nájmu bytu následkem smrti nájemce se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

čl. X

Podnájem bytu

Nájemce může přenechat Byt nebo jeho část do užívání třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem RM.

čl. XI

Výměna bytů určených k nájemnímu bydlení

1. Město Lysá nad Labem umožní svým nájemcům výměnu bytů v rámci bytových jednotek, které má ve svém vlastnictví případně i v případě, že jeden z bytů nebude ve vlastnictví Města Lysá nad Labem. Výměny bytů mohou být provedeny pouze po projednání a schválení RM.

2. Podmínky:

a) podání žádosti o výměnu bytu (musí vyplnit obě smluvní strany),

b) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, za stejných podmínek jako s nájemcem, který byt opustí.

čl. XII

Trvalé opuštění společné domácnosti

1. V případě, že současný nájemce hodlá opustit společnou domácnost a v bytě s ním žijí jeho děti starší 18 let, může písemně požádat odbor SM o převedení nájmu na dítě, které s ním sdílí společnou domácnost. Odbor SM předloží žádost k projednání RM.

2. Podmínkou schválení žádosti jsou pravidelné platby nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu, bezdlužnost vůči Městu Lysá nad Labem a organizacím, jejichž je Město Lysá nad Labem zřizovatelem, dodržování ustanovení nájemní smlouvy a předložení potvrzení zaměstnavatele o příjmu za poslední 3 měsíce. Nová nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s možností prodloužení.

 

čl. XIII

Žádosti o přidělení jiné bytové jednotky

Město Lysá nad Labem umožní svým nájemcům požádat o uzavření nájmu k jiné bytové jednotce se zřetelem na jejich současnou zdravotní a životní situaci. Pokud odbor SM vydá doporučující stanovisko, žádost bude následně předložena k projednání RM. Zamítnutí žádosti není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat, a to ani k RM.

čl. XIV

Zánik nájmu městského bytu

1. Při zániku nájmu provede správní firma fyzickou přejímku bytu a vyhotoví přejímací protokol, jehož přílohou může být fotodokumentace.

2. Při zjištění závad nad rámec obvyklého opotřebení uplatní odbor SM ve spolupráci se správní firmou u nájemce písemně náhradu škody, která může být započtena vůči složené jistotě.

čl. XV

Nájem městského bytu mimo seznam

Bytový orgán (RM) může v mimořádných případech při sociálních, zdravotních či obecně prospěšných důvodech rozhodnout o nájmu městského bytu žadatelům neuvedeným v seznamu uchazečů o byt.

čl. XVI

Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Tato Pravidla pronajímání bytů v majetku Města Lysá nad Labem schválila na své schůzi Rada Města Lysá nad Labem dne 05.05.2020, usnesením číslo 262, a nabývají účinnosti dnem 11.05.2020. Účinností těchto „Pravidel“ se ruší doposud platná Pravidla pronajímání bytů v majetku Města Lysá nad Labem schválená RM usnesením ze dne 12. 09. 2017, č. 555.

2. Nedílnou součást Pravidel pronajímání bytů v majetku Města Lysá nad Labem tvoří Příloha „Žádost o nájem bytu”.

 

V Lysé nad Labem dne 05.05.2020

 

………………………………………………………

………………………………………………………

Ing. Karel Otava

starosta

Mgr. Jiří Havelka

místostarosta

 

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.