+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Platné s účinností od 26. 04. 2021.

čl. I

Městské byty

 1. Městské byty jsou byty ve vlastnictví Města Lysá nad Labem ve městech Lysá nad Labem a Milovice.
 2. Město Lysá nad Labem nabízí k nájmu byty v domech s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“) a byty ostatní.
 3. Bytovým orgánem města (dále jen „bytový orgán“) pověřeným výkonem vlastnických práv při pronájmu bytů je Rada města Lysá nad Labem (dále jen „RM“). Poradním orgánem RM je bytová komise (dále jen „BK”). Administrativní zabezpečení bytové agendy zajišťuje Odbor správy majetku (dále jen „odbor SM“) Městského úřadu Lysá nad Labem (dále jen „MěÚL“).

čl. II

Správa městských bytů

Správu městských bytů vykonává Město Lysá nad Labem prostřednictvím správní firmy Ivana Crhová, Správa budov, Husovo náměstí 1758, Lysá nad Labem IČO 43147895 (dále jen „správní firma"). Ta provádí správu domovního a bytového fondu města na základě mandátní smlouvy. Město může správu městských bytů vykonávat i prostřednictvím dalších, k tomu způsobilých právnických nebo fyzických osob.

čl. III

Určení městských bytů a právní úkony bytového orgánu

 1. Městské byty jsou určeny pro zajištění rozvoje města, zabezpečení nezbytných služeb, k zajištění bytových náhrad pro oprávněné osoby a k řešení bytových potřeb sociálně slabých žadatelů, především rodin s dětmi, jakož i k řešení bytových potřeb ostatních obyvatel města, kteří nemají vlastní bydlení.
 2. Při dispozici s městskými byty činí bytový orgán (RM) v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, zejména tyto právní úkony:
 1. jako pronajímatel rozhoduje o nájemcích městských bytů a dává písemný souhlas
  k uzavření nájemní smlouvy formou usnesení RM,
 2. dává formou usnesení RM písemný souhlas k uzavírání dohody o společném nájmu bytu,
 3. rozhoduje o uzavření dohody s nájemcem o skončení nájmu bytu nebo o prodloužení nájemní smlouvy na dobu 1 roku, v odůvodněných případech o dobu kratší (minimálně na 6 měsíců),
 4. rozhoduje o výpovědi z nájmu bytu,
 5. činí potřebné právní úkony v součinnosti s právníkem MěÚL,
 6. uděluje nájemci souhlas k výměně bytu,
 7. schvaluje uzavření smlouvy o postoupení pohledávek (odkup pohledávek žadatelem) před uzavřením nájemní smlouvy,
 8. může pověřit vedoucího odboru SM k uzavírání (podpisu) smluv o postoupení pohledávek schválených dle bodu g).
 1. Právními úkony podle odst. 2. písmena b), c), d) a e) tohoto článku „Pravidel” může bytový orgán pověřit správní firmu dle článku II těchto Pravidel. Některými právními úkony podle odst. 2. může bytový orgán pověřit též BK, odbor SM, právníka MěÚL.

čl. IV

Evidence městských bytů

 1. Správní firma vede evidenci městských bytů, které má město ve vlastnictví.
 2. Správní firma je povinna do 5 dnů písemně ohlásit odboru SM uvolněný byt, případně užívání bytu bez platné nájemní smlouvy.
 3. Správní firma zabezpečuje ve lhůtách co nejkratších nutné opravy uvolněných bytů
  a písemně oznamuje výše uvedenému odboru ukončení těchto oprav pro umožnění dalšího nájmu.

čl. V.

Vstupní kritéria k podání žádosti o byt

 1. Každý občan způsobilý k právním úkonům (dále jen „žadatel"), který se uchází o nájem bytu, podává písemnou žádost na předepsaném tiskopise prostřednictvím vstupního místa MěÚL (dále jen „podatelna”).
 2. Žadatel o nájem bytu může být občan členského státu EU, který (u kterého):
 1. dovršil 18 let, je způsobilý k právním úkonům, má trvalý pobyt na území ČR (pokud má občan trvalý pobyt ve městě Lysá nad Labem je jeho žádost řešena přednostně před žádostmi žadatelů, kteří trvalý pobyt ve městě Lysá nad Labem nemají) nebo zaměstnání ve městě Lysá nad Labem (přiloží potvrzení zaměstnavatele) nebo případně manželé (registrovaní partneři), z nichž alespoň jeden má trvalý pobyt na území ČR ve městě Lysá nad Labem, nebo zaměstnání ve městě Lysá nad Labem nebo blízkém okolí (přiložit potvrzení zaměstnavatele),
 2. nemá jiný nájemní vztah, to znamená, že nemá uzavřenou nájemní smlouvu k jiné bytové jednotce či stavby určené k trvalému bydlení (platí i pro: manžela, manželku, druha, družku, registrovaného partnera/ku apod.), popř. je stávající nájemní vztah vypovězen či jinak ukončován,
 3. nedošlo za uplynulých 10 let k ukončení užívání bytu v majetku Města Lysá nad Labem této osobě z důvodu soudního rozhodnutí, výpovědi pronajímatele či uzavření dohody o ukončení užívání bytu, a pokud důvodem pro tento postup bylo porušení povinností ze strany tohoto uživatele,
 4. není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádné nemovitosti určené k trvalému bydlení na území ČR (platí i pro: manžela, manželku, druha, družku, registrovaného partnera/ku apod.); neplatí pro chaty, jiné rekreační stavby nebo nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví, které užívá výlučně jiný spoluvlastník,
 5. žadatel i osoby spolubydlící nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči Městu Lysá nad Labem nebo vůči organizacím zřizovaným Městem Lysá nad Labem a proti budoucímu nájemci (oba manželé, registrovaní partneři, příp. další členové domácnosti) není vedeno exekuční řízení,
 6. má nepřetržitě 6 měsíců zaměstnání (za zaměstnání se může považovat také evidence na úřadu práce po dobu vyplácení podpory v nezaměstnanosti, mateřská nebo rodičovská dovolená, studium, starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo soustavná péče o osobu s těžkým zdravotním postižením, zajištěný dlouhodobý stabilní příjem např. z podnikání nebo z jiného titulu) a tuto skutečnost průkazně doloží (potvrzení zaměstnavatele, úřadu práce apod.),
 7. nezahájil insolvenční řízení, není v insolvenci (konkurz, oddlužení, zák. 182/2006 Sb.) včetně členů domácnosti viz bod e),
 8. souhlasí s odkupem pohledávky vzniklé z dlužného nájemného za nájem bytu
  ve vlastnictví města nebo jeho části (tato volba umožní, že žádost bude řešena přednostně před žádostmi žadatelů, kteří s odkupem pohledávky nesouhlasili),
 9. složí jistotu ve výši trojnásobku nájemného.
 1. Podmínky dle bodu 2 může zmírnit RM.
 2. Žadatelé odpovídají za správnost a úplnost jimi uváděných informací a jsou si vědomi toho, že nesprávnost a neúplnost údajů může být příčinou nevyhovění žádosti,
  a nezařazení žadatele do seznamu uchazečů o nájem bytu města.
 3. Pokud žadatel do 30 dnů od doručení písemné výzvy odboru SM nedoplní svou žádost o nájem bytu chybějícími požadovanými údaji, jeho žádost bude vyřazená.

čl. VI

Postup schvalování žádostí městských bytů

 1. Pokud žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři a dojde-li ke splnění podmínek těchto Pravidel dle čl. V, předloží jeho žádost odbor SM BK ke schválení zařazení žadatele do Seznamu uchazečů o nájem bytu města. Seznam všech zapsaných žadatelů o nájem městského bytu je doplňován průběžně po předchozím projednání v BK o nově schválené žadatele. Odbor SM na základě rozhodnutí sestavuje „Seznam žadatelů o nájem městského bytu“ včetně uvedení velikosti bytu a zájmu o možnost ucházet se o nájem zrekonstruovaného bytu formou soutěže (smluvní nájem).
 2. BK vede před rozhodnutím o zařazení do seznamu uchazečů o nájem bytu města osobní jednání s žadateli. V odůvodněných případech může rozhodnout o provedení místního šetření v současném bydlišti žadatele v průběhu jednání o jeho žádosti o byt.
 3. Žadatelé o byt jsou v seznamu evidováni dle data podání žádosti o byt.
 4. Žadatel může být zapsán do seznamu pouze jednou. U manželů a registrovaných partnerů příp. druh, družka, jde o společnou žádost.
 5. Zařazením do seznamu nevzniká žadateli automaticky nárok na uzavření nájmu bytu.
 6. Žádost o nájem městského bytu je evidována 1 kalendářní rok následující po roce podání. Před uplynutím této lhůty musí být žadatelem písemně, s nahlášením případných změn, obnovena. V opačném případě ji odbor SM z evidence vyřadí.
 7. Žadatel o nájem bytu je povinen písemně nahlásit odboru SM každou rozhodnou skutečnost vzhledem k posuzování žádosti, a to zejména:
 1. změnu doručovací adresy včetně tel. spojení, e-mail apod.,
 2. změnu trvalého pobytu,
 3. změnu požadavku na velikost bytu (podlahová plocha, počet místností, atd.), změna počtu osob ve společné domácnosti,
 4. získání jiného bytu (koupě domu, dědictví, přechod nájmu apod., bytová potřeba žadatele je vyřešena), a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy došlo ke vzniku rozhodné skutečnosti,
 5. exekuce a insolvenční řízení (týká se i členů domácnosti, kteří se s žadatelem
  do přiděleného bytu budou stěhovat).
 1. Uvolňované městské byty budou nabízeny žadatelům zejména podle pořadí, a to vždy
  s ohledem na velikost bytu a bytové potřeby žadatele. Žadatelům, kteří souhlasí s odkupem pohledávky za neuhrazené nájemné, budou byty nabízeny přednostně. Nájem konkrétního bytu je dále vázán na hlediska hygienická a stavební (např. počet osob, zdravotní vhodnost apod.). Pronajímatel využívá svého práva a požaduje, aby v domácnosti nájemce žil pouze takový počet osob, kdy na osobu připadne minimálně 10 m2 podlahové plochy bytu.
 2. Odmítne-li žadatel nabízený byt, přechází nabídka automaticky na dalšího žadatele
  v pořadí.
 3. Žádost o nájem bytu bude ze seznamu zapsaných žadatelů vyřazena v těchto případech:
 1. zjistí-li se, že žadatel při podání nebo aktualizaci žádosti uvedl nepravdivé údaje,
 2. bytová potřeba žadatele je vyřešena,
 3. žadatel od své žádosti písemně odstoupil,
 4. žadatel dvakrát odmítl nabízený byt bez závažných důvodů (za odmítnutí se považuje i ta skutečnost, že žadatel neodpověděl na výzvu jemu zaslanou). Závažnost důvodů odmítnutí nabízeného bytu posuzuje BK. Vyjádření k nabídce bytu žadatel učiní písemně, včetně e-mailu, nejpozději do 5 dnů od prohlídky nabízeného bytu. Nevyjádři-li se žadatel písemně v uvedené lhůtě, má se za to, že byt odmítá.
 5. pokud dojde k závažným změnám oproti předložené žádosti (např. zápis v exekučním rejstříku).
 1. V případě rozhodnutí BK o nezapsání žadatele do seznamu oznámí toto odbor SM žadateli nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí. Rozhodnutí BK není rozhodnutím
  ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat.
 2. Odbor SM společně s návrhem na schválení uzavření nájemní smlouvy s žadatelem předloží RM návrh smlouvy o postoupení pohledávek, s jejichž odkupem žadatel vyjádřil souhlas.
 3. Před uzavřením nájemní smlouvy žadatel předloží odboru SM výpis z centrální evidence exekucí, který je nedílnou součástí návrhu odboru SM na schválení uzavření nájemní smlouvy RM.

čl. VII

Evidence občanů žádajících o nájem bytu v DPS a uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vede evidenci občanů žádajících o nájem bytu v DPS a předkládá RM ke schválení uzavření nájemních smluv na byty v DPS dle schválených Kritérií pro umisťování do Domu s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem, ze dne 07. 04. 2015.

čl. VIII

Nájem městského bytu

 1. Odbor SM provede kontrolu úplnosti žádosti o nájem městského bytu a vyzve žadatele, aby ve lhůtě do 5 dnů doložil ke své žádosti potvrzení o výši průměrného čistého příjmu za poslední 3 měsíce (např. potvrzení od zaměstnavatele, úřadu práce, daňové přiznání za poslední zdaňovací období atd.) a čestné prohlášení, že v době od okamžiku podání žádosti nedošlo k žádné změně údajů, uvedených v žádosti o nájem bytu. V případě, že žadatel pobírá sociální dávky, předloží čestné prohlášení, že dá písemný souhlas Úřadu práce pro jejich zasílání na účet správní firmy ve výši předepsaného nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.
 2. Odbor SM předloží BK návrh na přidělení uvolněné bytové jednotky konkrétnímu žadateli o nájem bytu v závislosti na velikost bytu, stanovisko žadatele na stav bytu (zrekonstruován či nikoliv).
 3. BK přihlíží při projednávání žádosti k níže uvedeným skutečnostem:
 1. k naplnění podmínek, které jsou uvedené v těchto Pravidlech,
 2. k finančním možnostem žadatele vzhledem k placení nájemného a služeb spojených
  s užíváním bytu včetně jistoty;
 3. k veřejnému a obecnímu zájmu města,
 4. k datu podání žádosti,
 5. k případným objektivním zdravotním poměrům žadatele.
 1. Pokud BK doporučí RM uzavřít s žadatelem nájemní smlouvu, předloží odbor SM RM návrh na uzavření nájemní smlouvy. Byt bude přidělen na základě kladného usnesení RM, ovšem samotný nájemní vztah mezi žadatelem jakožto nájemcem a městem Lysá nad Labem jakožto pronajímatelem vzniká až uzavřením samotné nájemní smlouvy.
 2. U manželů (registrovaných partnerů) jde o společný nájem.
 3. Nájemní smlouvu s konkrétním žadatelem uzavírá v zastoupení Města Lysá nad Labem správní firma Ivana Crhová, Správa budov, Husovo náměstí 1758, Lysá nad Labem, IČO 43147895,na základě Označení za nájemce a usnesení RM. Odbor SM vypracuje a vydá Označení za nájemce.
 4. Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy je uzavření smlouvy o postoupení pohledávek a složení částky za odkup pohledávky, (bylo-li tak dohodnuto s žadatelem nebo nerozhodne-li RM, že odkup pohledávky požadován nebude) vzniklé z dlužného nájemného a zaplacení peněžité jistoty dle § 2254 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše této jistoty představuje trojnásobek měsíčního nájemného. Jistota je uložena na zvláštním účtu Města Lysá nad Labem a je určena k zajištění nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem. Jistota, popřípadě její nevyčerpaná část se vrací nájemci po skončení nájemního vztahu, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal bez závad pronajímateli. Jistota je úročena dle smluvních podmínek bankovního účtu.
 5. Nájemní smlouvy s novými nájemci se uzavírají na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.
 6. Při podpisu nájemní smlouvy obdrží nájemce Domovní řád.
 7. Nový nájemce je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adrese přiděleného bytu, včetně všech příslušníků domácnosti. Po skončení užívání bytu je povinen si neprodleně změnit údaj trvalého pobytu, jakož i všech členů jeho domácnosti.
 8. Cena za nájem 1 m2/měsíc je stanovena rozhodnutím RM.
 9. V případě, že je byt nově zrekonstruovaný, je žadatelům nabídnut dle vyjádření žadatele v žádosti o nájem bytu. Jedná se zpravidla o byty kvalitní, které si vyžádaly vysoké náklady rovněž i stavebně technické úpravy např. nová okna, baterie, kuchyň, sporák apod.
 10. RM je oprávněna na návrh BK určit byty, jejichž nájemce bude vybrán na základě soutěže (např. nejvyšší nabídnuté nájemné). Podmínky soutěže a hodnotící kritéria stanoví RM na návrh BK.

čl. IX

Přechod nájmu bytu

 1. Přechod nájmu bytu následkem smrti nájemce se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

čl. X

Podnájem bytu

Nájemce může přenechat Byt nebo jeho část do užívání třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem RM.

čl. XI

Výměna bytů určených k nájemnímu bydlení

 1. Město Lysá nad Labem umožní svým nájemcům výměnu bytů v rámci bytových jednotek, které má ve svém vlastnictví případně i v případě, že jeden z bytů nebude ve vlastnictví Města Lysá nad Labem. Výměny bytů mohou být provedeny pouze po projednání v BK a odsouhlasení RM.
 2. Podmínky:
 1. podání žádosti o výměnu bytu (žádost volně koncipovaná bez formuláře),
 2. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, za stejných podmínek jako s nájemcem, který byt opustí.

čl. XII

Trvalé opuštění společné domácnosti

 1. V případě, že současný nájemce hodlá opustit společnou domácnost a v bytě s ním žijí jeho děti starší 18 let, může písemně požádat odbor SM o převedení nájmu na dítě, které s ním sdílí společnou domácnost. Odbor SM předloží žádost k projednání BK. Pokud BK vydá kladné stanovisko, bude RM předložen návrh na uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem. Doporučení BK není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat.
 2. Podmínkou schválení žádosti jsou pravidelné platby nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu, bezdlužnost vůči Městu Lysá nad Labem a organizacím, jejichž je Město Lysá nad Labem zřizovatelem, dodržování ustanovení nájemní smlouvy a předložení potvrzení zaměstnavatele o příjmu za poslední 3 měsíce. Nová nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s možností prodloužení.

čl. XIII

Žádosti o přidělení jiné bytové jednotky

Město Lysá nad Labem umožní svým nájemcům požádat o uzavření nájmu k jiné bytové jednotce se zřetelem na jejich současnou zdravotní a životní situaci. Pokud BK vydá doporučující stanovisko, žádost bude následně předložena k projednání RM. Zamítnutí žádosti není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat.

čl. XIV

Zánik nájmu městského bytu

 1. Při zániku nájmu provede správní firma fyzickou přejímku bytu a vyhotoví přejímací protokol, jehož přílohou může být i fotodokumentace.
 2. Při zjištění závad nad rámec obvyklého opotřebení uplatní u nájemce písemně náhradu škody, pronajímatel je oprávněn uhradit škodu ze složené jistoty.
 3. V případě, že nájemce ke dni ukončení nájmu dluží za nájemné a služby spojené s užíváním jednotky, postupuje správce v souladu s platnými právními předpisy.

čl. XV

Nájem městského bytu mimo seznam

Bytový orgán (RM) může v mimořádných případech rozhodnout o nájmu městského bytu žadatelům neuvedeným v seznamu uchazečů o byt. O takovém rozhodnutí RM je BK informována prostřednictvím odboru SM.

čl. XVI

Závěrečná a přechodná ustanovení

 1. Tato Pravidla pronajímání bytů v majetku Města Lysá nad Labem schválila na své schůzi Rada Města Lysá nad Labem dne 13. 04. 2021, usnesením číslo 188 a nabývají účinnosti dnem 26. 04. 2021. Účinností těchto „Pravidel“ se ruší doposud platná Pravidla pronajímání bytů v majetku Města Lysá nad Labem schválená RM usnesením č. 262 ze dne 05. 05. 2020.
 2. Nedílnou součást Pravidel pronajímání bytů v majetku Města Lysá nad Labem tvoří Příloha „Žádost o nájem bytu”.

V Lysé nad Labem dne 26.4.2021

Mgr. Jiří Havelka Ing. Karel Otava

místostarosta starosta

 

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.