| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Příspěvek je poskytován jako kompenzace občanům, jejichž nemovitost (rodinný dům) není připojena na centrální kanalizační síť města. Je poskytován pouze na množství roční spotřeby vody stanovené na základě vyhlášky č. 120/2011 Sb. novele vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Dle informace provozovatele sítí VaK, společnosti Stavokomplet, s. r. o., je s platností od 1. 1. 2012 stanovena roční spotřeba vody na jednoho obyvatele

  • bytu s tekoucí teplou vodou (voda na kohoutku)                                               35 m3/rok,
  • bytu v rodinném domu s tekoucí teplou vodou (voda na kohoutku)                  36 m3/rok.Kompenzován bude rozdíl ceny za likvidaci odpadních vod mezi napojením na kanalizační přípojku (stočné) a ceny za vyvážení jímky fekálním vozem dané nemovitosti. Průměrná cena je stanovena z cen poskytovatelů této služby uvedených na internetu a z předložených účtů za vyvezení odpadních vod. (Melin - Lysá nad Labem, Petr Garnek - Benátecká Vrutice, Stavokomplet,) Za odvoz a likvidaci odpadních vod v množství 1 m3 je stanovena průměrná cena ve výši 155,- Kč. Tato cena je považována za maximální přípustnou cenu pro kompenzace. Cena stočného je pro rok 2019 stanovena ve výši                                                   46,03 Kč/m3.
  • Pro přiznání kompenzace je nutno splnit tyto podmínky:
  • Průměrná (maximální) cena za odvoz 1 m3 je stanovena výpočtem na                 155,00 Kč/m3.
  • Žadatel musí mít trvalé bydliště v Lysé nad Labem, Litoli, Dvorcích nebo v Byšičkách. Pokud je v objektu přihlášeno k trvalému pobytu více osob, je možné, podat žádost společně. Na žádosti musí být uvedena jména a příjmení všech žádajících osob, datum jejich narození a jejich rodné číslo. (údaje slouží k ověření trvalého pobytu). Je žádoucí, aby žadatel uvedl i číslo svého bankovního účtu pro výplatu příspěvku.

  • Nemovitost není možné z objektivních důvodů připojit na kanalizační řad
  • Nemovitost je určena pouze k bydlení, nikoliv k podnikání
  • Nemovitost není rekreačním objektem
  • Žadatel doloží platby za likvidaci odpadních vod za rok 2019. Zároveň je třeba doložit množství likvidovaných odpadních vod v m3.

Kompenzace je poskytována na likvidaci odpadních vod za rok 2019. Žadatel předloží veškeré podklady nejpozději do 31. 1. 2020 na odbor SM. Zde bude provedena kontrola oprávněnosti žádosti. Po odsouhlasení a následném schválení v ZM bude příslušná vypočtená částka poukázána na účet žadatele, případně bude vyplacena v hotovosti. K tomu dojde nejpozději do 30. 4. 2020.

PŘÍKLAD 1:

Žadatel žádá za 4 osoby, žijící v RD. Doložil, že v roce 2019 zaplatil za likvidaci 150 m3 odpadních vod částku 22 500 Kč.

Norma spotřeby vody pro 4 osoby v RD                                                                      144 m3

Cena za likvidaci 144 m3 odpadních vod fekálním vozem (144*155)                    22 320 Kč

Cena stočného za 144 m3 v případě napojení na kanalizační řad (144*46,03)        6 628 Kč

Hodnota konečné kompenzace (22 320 – 6 628)                                                   15 692 Kč

PŘÍKLAD 2:

Žadatel žádá za 4 osoby, žijící v RD. Doložil, že v roce 2019 zaplatil za likvidaci 120 m3 odpadních vod částku 12 000 Kč.

Norma spotřeby vody pro 4 osoby v RD                                                                    144 m3

Cena za likvidaci 1 m3 odpadních vod fekálním vozem (dosažená žadatelem)         100 Kč/m3

Cena stočného za 120 m3 v případě napojení na kanalizační řad (120*46,03)        5 524 Kč

Hodnota konečné kompenzace (12 000 – 5 524)                                                      6 476 Kč

Tato pravidla byla schválena Radou Města dne 12. března 2019 usnesením č. 140 a následně Zastupitelstvem Města dne 17. dubna 2019 usnesením č. 58.

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.