| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Pravidla pro evidenci a prodej dříví

Požadavek na kácení dřevin rostoucích mimo les

OSMI zpracuje oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les nebo žádost o rozhodnutí o kácení dřevin. V těchto dokumentech uvede, zda z pokácených dřevin bude nějaké dříví k prodeji, či k jinému využití.

dříví z kácení náletů a keřů, nehodící se jako palivové ani k ostatnímu využití, které bude odvezeno k pozdějšímu štěpkování na úložiště na „Šibák“ (Průměr kmene do 10 cm) – objem se nestanovuje,

dříví, které bude občanům nabídnuto k prodeji jako palivové prostřednictvím firmy .A.S.A. (obsluha separačního dvora),

dříví k jinému způsobu využití (materiál na dětská hřiště, materiál do řezbářské dílny v ZUŠ či jinde,...)

V případě, že odpovědný pracovník zjistí možný vznik palivového dříví z kácených dřevin, je povinen v oznámení, či v žádosti, uvést předpokládané množství vytěženého dřeva v m3. Odhad provede zástupce OSMI ve spolupráci se zástupci firmy .A.S.A. při pravidelných kontrolách a předávání zadané práce a při zadávání práce nové.

Na oznámení musí být uveden termín (datum), od kterého je možné skácení stromu provést. (Nejdříve 15 dní od podání oznámení o kácení na odbor ŽP). Kopie oznámení nebo rozhodnutí o kácení bude součástí objednávky na pokácení dřevin.

Těžba

V případě kácení dřevin, u kterých se předpokládá zisk palivového dříví nebo dříví k jinému využití, dochází k prvotnímu zjišťování skutečného vytěženého množství dříví při jeho nakládání na vozidlo. Vlastní dříví je ukládáno do speciálního kontejneru o obsahu 1 m3, který navíc umožňuje poměrně přesný odečet menšího množství. V případě naplnění celého kontejneru je získán 1 prostorový metr (prm).

Ke kontrolnímu měření doje při překládce na separačním dvoře. Obsluha separačního dvora potvrdí převzaté množství řidiči, který dřevo přivezl.

Pokud se předpokládá objem vytěženého dříví větší jak 1 m3, provede při nakládce dřeva kontrolu množství pracovník OSMI. V případě, že předpokládaný objem vytěženého dříví je menší jak 1 m3, je kontrola prováděna namátkově. Dodavatel, který kácení provádí je povinen informovat OSMI o termínu, ve kterém k těžbě dojde.

Prodej

Pro změření množství prodávaného dříví slouží stejný kontejner, jako pro jeho nakládku a přepravu. (má obsah 1 m3 a umožňuje odečet menšího množství. Po jeho zaplnění je získán 1 prm).

Zájemci o koupi palivového dřeva jsou zapsáni do pořadníku, který je veden na separačním dvoře. V pořadníku je vedeno jméno žadatele, jeho adresa, telefon, e-mailová adresa a objem požadovaného množství palivového dříví v prm. Aby se dostalo na větší množství zájemců, je stanoveno maximální množství na jednoho obyvatele, které je možno odebrat, na 2 prm. V okamžiku, kdy se na separačním dvoře nahromadí požadované množství dříví, oznámí tuto skutečnost obsluha separačního dvora zájemci, který je v pořadníku na nejvyšší příčce. Zároveň zájemci sdělí termín, do kterého je třeba si dříví odebrat a zaplatit (zpravidla 14 dní). V případě, že zákazník z nějakého důvodu odběr dříví odmítne, i když na něm byla řada, osloví obsluha separačního dvora dalšího v pořadí.

Pokud není v pořadníku již zapsán žádný další zájemce o palivové dříví, lze prodat větší množství než určené 2 prm.

Dříví lze prodat i „na místě“, avšak pouze za předpokladu, že v pořadníku není zapsán žádný neuspokojený zájemce o palivové dříví. To zjistí těžař dotazem u obsluhy separačního dvora. Změření prodaného množství bude provedeno ve výše popsaném speciálním kontejneru.

Tržbu za prodej palivového dříví odevzdá obsluha separačního dvora do pokladny MěÚ v Lysé nad Labem minimálně 1 krát měsíčně. Na dokladu uvede množství prodaného dříví.

Cena za prodej dříví na separačním dvoře je stanovena na 680,- Kč za 1 m3 včetně DPH. (562,- Kč bez DPH).

Cena za prodej dříví na „místě“ je stanovena na 500,- Kč za 1 m3 včetně DPH. (413,- Kč bez DPH).

Ostatní způsoby měření dříví

Stanovení objemu dříví - zjištění množství dříví udává se v m3

jednotlivě - objem se stanoví jako součin plochy příčného řezu ve středu dříví a jeho délky

hromadně - vyrovnané do měřitelných hrání, stanový se, jako objem podle zabraného prostoru včetně volných prostorů vynásobeno převodním koeficientem na objem bez mezer dle dřeviny

Měření hrání – objem v prostorových mírách (prm) se vypočítá následovně:

v – výsledný objem v prm

l – délka hráně (představuje nejkratší vzdálenost dvou krajních bodů na patě hráně)

h – výška hráně (je dána vyrovnáním hráně do pevných boků případně vypočítána)

h – výška hráně

h1... hn – výška sekce

d – délka sekce (zpravidla 1m nebo 2m)

n – počet sekcí

d´- délka neúplné sekce

h´- výška neúplné sekce

š – šířka hráně (je dána jmenovitou délkou polen nebo standardní délkou)

Převodní koeficient – slouží k přepočtení prm na m3 (odečtou se mezery), vypočte se jako objem hráně krát koeficient, výsledek je m3 bez kůry

polena 1 m

jehličnaté – 0,65

listnaté – 0,6

polena 2 m

jehličnaté – 0,67

listnaté – 0,60

Měření jednotlivých kusů

V – objem v m3 (udává se na dvě desetinná místa)

d – středová tloušťka v metrech

l – délka dříví v metrech

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.