+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, PSP a společných částí domů a zařízení v domech v majetku města Lysá nad Labem. Základní úprava vzájemných práv a povinností mezi nájemcem a pronajímatelem je stanovena ve smyslu § 2256 ods.2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Čl. 2
Základní pojmy
 • Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a rozhodnutím stavebního úřadu jdou určeny k účelu bydlení.
 1. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (sklepy, půdy, komory).
 2. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény a to v případě, pokud jsou umístěny mimo dům.
Čl. 3
Práva a povinnosti z nájmu bytu
 1. Práva a povinnosti z nájmu bytu upravuje Občanský zákoník a nájemní smlouva.
 2. Zástupce pronajímatele je oprávněn, po předchozím oznámení nájemci a za přítomnosti nájemce, vstoupit do bytu či PSP za účelem zjištění technického stavu bytu (PSP) a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí zástupce pronajímatele neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.
 3. Nájemce je povinen řádně užívat byt, společné části domu a bytu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Dále je povinen po předchozím oznámení pronajímatele umožnit přístup do bytu či PSP za účelem zjištění technického stavu bytu (PSP) a provedení odečtu, kontroly příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody.
 4. V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo PSP z důvodu havárie apod. doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce oznámit majiteli místo pobytu anebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.
 5. Nájemci bytů (PSP) jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinnosti vyplývající z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrým mravy.
 6. Nájemce je povinen nahlásit pronajímateli neprodleně každou změnu počtu osob, žijících ve společné domácnosti včetně jejich jména a data narození.

  Čl. 4
  Držení domácích zvířat
 1. Chov a držení zvířat řeší občanský zákoník.
 2. Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.
 3. Nájemce je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu (např. vytím, štěkotem, pachem apod.), nebo jinými obtěžujícími projevy.
 4. Nájemce bytu je povinen dbát na to, aby zvířata neznečišťovala společné prostory domu
 5. Zvířata se nesmí chovat ve společných prostorách domu nebo balkónech, dvorech, zahradách, které k tomu nejsou určeny.
Čl. 5
Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu
 1. Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě. Společné prostory zejména vchody, průjezdy, schodiště, chodby (i ve sklepě), dvory, výtahy apod. je nutno udržovat volné.
 2. Umísťování jakýchkoliv předmětů (kočárků, jízdních kol, nábytku) nepatřících k vybavení domu není ve společných prostorách (pod schodištěm, na chodbách, ve výtahu, balkonech apod.) dovoleno.
 3. Nájemci jsou povinni zajistit, aby v domě (PSP) nebyly látky snadno vznětlivé nebo jinak nebezpečné, či stroje a přístroje takové látky obsahující, a aby nedocházelo k užívání otevřeného ohně.
 4. Nájemci jsou povinni zabezpečit uložené věci ve sklepech tak, aby nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.
 5. Ve společných prostorách platí zákaz kouření, pití alkoholu a užívání omamných a psychotropních látek.
Čl. 6
Prádelny, sušárny, mandlovny, kolárny, kočárkárny
 1. Způsob užívání prádelny, sušárny, mandlovny, kolárny a kočárkárny slouží pouze k účelům jim určeným.
 2. U prádelen a mandloven bez měření spotřeby vody a elektřiny je nájemce povinen bezodkladně po skončení praní nebo mandlování uhradit paušální poplatky pověřené osobě v domě.
 3. Je zakázána jakákoliv bezdůvodná a neoprávněná manipulace s uzávěry tepla, teplé vody, zemního plynu, vody a elektrické energie.
Čl. 7
Vyvěšování a vykládání věcí
 1. Nájemce bytu (PSP) nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele umísťovat na vnější konstrukce domu např. balkonů, lodžií, oken a fasádu jakékoliv zařízení a předměty. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání, je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
 2. Na balkonech a lodžiích může být vyvěšené prádlo a ostatní věci jen takovým způsobem, aby neomezovalo ostatní nájemce a nedocházelo ke znečišťování okolí.
Čl. 8
Zajištění pořádku a čistoty v domě
 1. Nájemci a osoby s ním společně bydlící jsou povinni udržovat pořádek a čistotu v domě. Pronajímatel zajistí provádění úklidových prací ve společných prostorách domu na náklady nájemníků, pokud nebudou úklid provádět nájemci bytů sami.

 2. Úklid obsahuje zametání a mytí schodů i chodeb, udržování čistoty ve sklepě, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří.

 3. Smetí, odpadky a vychladlý popel se vysypávají pouze do nádob k tomu určených a to takovým způsobem, aby jejich okolí nebylo znečištěno.
Čl. 9
Otevírání a zavírání domu
 1. Nájemci jsou povinni zamykat dům v době od 22.00 hod. do 6.00 hodin. Rozhodne-li pronajímatel o trvalém zamykání, jsou všichni obyvatelé domu povinni toto rozhodnutí dodržovat.
 2. Pronajímatel je povinen zajistit, aby každý nájemce obdržel klíč od domovních dveří.
 3. Je zakázáno poskytovat klíče od domovních dveří příp. jejich kopii osobám, které nejsou nájemci nebo s nájemci nebydlí ve společné domácnosti.
Čl. 10
Klid v domě
 1. Nájemci bytů, osoby spolubydlící, podnájemníci apod. jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem.
 2. Za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a jeh o bezprostředním okolí.
 3. Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 hod. do 6.00 hod. V této době se nájemce musí vyvarovat jakéhokoliv nadměrnému hluku, hrát na hudební nástroje, produkovat nad míru přiměřený hluk z televizorů, přehrávačů apod.
 4. Je zakázáno obtěžovat sousedy prachem, kouřem, plyny, parami, pachy pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.
 5. Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci PSP.
Čl. 11
Sklepy a sklepní prostory
 1. Přidělené sklepní prostory (boxy) je nutno udržovat v čistotě a pořádku. V opačném případě uhradí nájemci náklady za případný úklid těchto prostor, deratizaci nebo dezinfekci.
 2. Ve sklepních prostorách včetně přidělených sklepních prostorů je nutné dodržovat všechna bezpečnostní a protipožární opatření. Zdržování osob nebydlících v objektu je zakázáno.
Čl. 12
Informační zařízení
 1. Vývěsky, nápisy a jiná informační nebo reklamní zařízení na domovních průčelích a uvnitř objektu mohou být umístěna jen se svolením pronajímatele.
 2. Nájemce bytu je povinen instalovat a udržovat svou jmenovku na zvonkovém panelu, domovní schránce a vstupních dveří do bytu.
Čl. 13
Stavební úpravy a jiné změny v objektech
 1. Bez souhlasu pronajímatele a bez povolení příslušného stavebního úřadu, je-li dle zvláštních předpisů takového souhlasu či povolení třeba, nelze provádět stavební ani jiné změny a úpravy. Například zavádět nebo měnit vodovodní, elektrické, plynové nebo jiné vedení, zazdívat a zřizovat okna, odstraňovat příčky, dveře, zřizovat kůlny, přístavky, garáže apod.
 2. Pronajímatel je oprávněn požadovat, aby úpravy provedené bez jeho souhlasu byly uvedeny do původního stavu na náklady toho, kdo stavbu či úpravu provedl.
Čl. 14
Povinnosti při vzniku požáru a při zjištění úniku plynu
 1. Každý občan je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru a úniku plynu.
 2. V případě vniku požáru je každý povinen pokusit se o jeho likvidaci dostupnými prostředky. Každý požár je nutno neodkladně hlásit hasičům na telefonní číslo 150 nebo 112.
Čl. 15
Zvláštní ustanovení
 1. Domovním řádem nejsou dotčená práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.
 2. Stížnost nájemců na nedodržování domovního řádu vyřizuje pronajímatel.
 3. Domovní řád je oddělenou součástí každé nájemní smlouvy na byt a PSP a porušení domovního řádu je tak závažným důvodem pro výpověď z nájmu bytu a PSP stejně jako porušení nájemní smlouvy.
Čl. 16
Závěrečná ustanovení
 1. Tento domovní řád byl schválen Radou města Lysá nad Labem dne 07. 03. 2017, usnesením č. 167, a nabývá účinnosti dnem schválení.
 2. V případě poškození či ztráty Domovního řádu z vývěsky nechá pronajímatel vyhotovit nový Domovní řád na náklady nájemců bytového domu.

Ing. Karel Otava

starosta města

    Jan Burian

místostarosta města

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.