+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

V souladu s novou OZV města Lysá nad Labem č. 3/2020, o místních poplatcích, která nabyla účinnosti dne 01.01.2021 upozorňujeme občany, že poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je  splatný 1x ročně nejpozději do 30.6. příslušného roku.

 Výše poplatku

  1. Poplatek pro poplatníka přihlášeného v obci, který v daném kalendářním roce dovrší 7 – 64 let, je ve výši 780,- Kč.
  2. Poplatek pro poplatníka přihlášeného v obci, který v daném kalendářním roce dovrší 65 let a více nebo, který v daném kalendářním roce dovrší 6 let a méně, je ve výši 540,- Kč.
  3. Poplatek pro poplatníka, který má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, je ve výši 780,- Kč.

 Platbu lze provést na pokladně MěÚ Lysá nad Labem nebo bankovním převodem na účet   č.127838126/0300, při této platbě je nutné uvést variabilní symbol poplatníka, který vám sdělí paní Plachá, odbor správy majetku, tel. 325510235, e-mail: lenka.placha@mestolysa.cz. Variabilní symbol je důležitý pro identifikaci poplatníka.

Poplatníkům, kteří hradí poplatek prostřednictvím SIPO čísla, bude poplatek načten v měsíci červnu.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.