+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
 Příspěvek je poskytován jako kompenzace občanům, jejichž nemovitost (rodinný dům) není připojena na centrální kanalizační síť města. Je poskytován pouze na množství roční spotřeby vody stanovené na základě vyhlášky č. 120/2011 Sb. novele vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.
 
Dle informace provozovatele sítí VaK, společnosti Stavokomplet, s. r. o., je s platností od 1. 1. 2012 stanovena roční spotřeba vody na jednoho obyvatele
  • bytu s tekoucí teplou vodou (voda na kohoutku) 35 m3/rok,
  • bytu v rodinném domu s tekoucí teplou vodou (voda na kohoutku) 36 m3/rok.
Kompenzován bude rozdíl ceny za likvidaci odpadních vod mezi napojením na kanalizační přípojku (stočné) a ceny za vyvážení jímky fekálním vozem dané nemovitosti. Průměrná cena je stanovena z cen poskytovatelů této služby uvedených na internetu a z předložených účtů za vyvezení odpadních vod. (Melin - Lysá nad Labem, Petr Garnek - Benátecká Vrutice, Stavokomplet, Roman Růžička - Předměřice n/J) Za odvoz a likvidaci odpadních vod v množství 1 m3 je stanovena průměrná cena ve výši 145,- Kč. Tato cena je považována za maximální přípustnou cenu pro kompenzace.
  • Cena stočného je pro rok 2017 stanovena ve výši 41,01 Kč/m3.
  • Průměrná (maximální) cena za odvoz 1 m3 je stanovena výpočtem na 145,00 Kč/m3.
Pro přiznání kompenzace je nutno splnit tyto podmínky:
  • Žadatel musí mít trvalé bydliště v Lysé nad Labem, Litoli, Dvorcích nebo v Byšičkách. Pokud je v objektu přihlášeno k trvalému pobytu více osob, je možné, podat žádost společně. Na žádosti musí být uvedena jména a příjmení všech žádajících osob, datum jejich narození a jejich rodné číslo. (údaje slouží k ověření trvalého pobytu). Je žádoucí, aby žadatel uvedl i číslo svého bankovního účtu pro výplatu příspěvku.
  • Nemovitost není možné z objektivních důvodů připojit na kanalizační řad
  • Nemovitost je určena pouze k bydlení, nikoliv k podnikání
  • Nemovitost není rekreačním objektem
  • Žadatel doloží platby za likvidaci odpadních vod za rok 2017. Zároveň je třeba doložit množství likvidovaných odpadních vod v m3.
Kompenzace je poskytována na likvidaci odpadních vod za rok 2017. Žadatel předloží veškeré podklady nejpozději do 31. 1. 2018 na odbor SM. Zde bude provedena kontrola oprávněnosti žádosti a po odsouhlasení bude příslušná vypočtená částka poukázána na účet žadatele, případně bude vyplacena v hotovosti. K tomu dojde nejpozději do 30. 4. 2018.
 
PŘÍKLAD 1:
Žadatel žádá za 4 osoby, žijící v RD. Doložil, že v roce 2017 zaplatil za likvidaci 150 m3 odpadních vod částku 22 500 Kč.
Norma spotřeby vody pro 4 osoby v RD 144 m3
Cena za likvidaci 144 m3 odpadních vod fekálním vozem (144*145) 20 880 Kč
Cena stočného za 144 m3 v případě napojení na kanalizační řad (144*41,01) 5 905 Kč
Hodnota konečné kompenzace (20 880  – 5 905) 14 975 Kč
 
PŘÍKLAD 2:
Žadatel žádá za 4 osoby, žijící v RD. Doložil, že v roce 2017 zaplatil za likvidaci 120 m3 odpadních vod částku 12 000 Kč.
 
Norma spotřeby vody pro 4 osoby v RD 144 m3
Cena za likvidaci 1 m3 odpadních vod fekálním vozem (dosažená žadatelem) 100 Kč/m3
Cena stočného za 120 m3 v případě napojení na kanalizační řad (120*41,01) 4 921 Kč
Hodnota konečné kompenzace (12 000 – 4 921) 7 079 Kč
 
Tato pravidla byla schválena Radou Města dne 7. března 2017 usnesením č. 154 a následně Zastupitelstvem Města dne 29. března 2017 usnesením č. 54.
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.