+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Naše společnost Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. poskytuje terénní služby na okrese Nymburk od 1971. Za dobu 48 let prošla organizace značnými změnami a vývojem. Od roku 2005 je obecně prospěšnou společností založenou městem Poděbrady. Byl to rozhodující krok, jak zachovat dostupnost terénních služeb v celém regionu okresu Nymburk. Společnost vede správní a dozorčí rada, složená ze zástupců měst a obcí.

Okres má čtyři města, kde se nacházejí jednotlivá střediska společnosti, odkud jsou služby spádově poskytovány: Poděbrady, Nymburk, Lysá nad Labem a Městec Králové. Služby zajišťujeme v 85 spádových obcích, celkem máme v péči okolo 2.000 klientů, Domácí zdravotní péči zajišťujeme u 1.000 pacientů, také doprovázíme 47 pěstounských rodin. Středisko v Lysé pečuje o 550 občanů z 16 obcí. V tomto středisku pracuje 40 pracovníků.

Naše motto „Domov je doma“ naplňujeme propojením sociálních a zdravotních služeb, aby naši uživatelé mohli žít co nejdéle důstojně doma, a pokud mají rodinné zázemí, mohou zůstat doma i v závěru života, jelikož poskytujeme Domácí zdravotní péči a Hospicovou péči.

Sociální služby realizujeme prostřednictvím registrovaných sociálních služeb podle zákona 108/2006 o sociálních službách: Pečovatelskou službu, Osobní asistenci, Denní stacionář a Odlehčovací služby. Jednotlivé sociální služby jsou poskytovány formou terénní, ambulantní a pobytovou. U jednoho klienta se např. mohou služby vzájemně prolínat a kombinovat. Doprovázení pěstounských rodin je na základě pověření naší společnosti k výkonu Sociálně právní ochrany dětí.

Našimi cílovými skupinami pro výše uvedené služby jsou: Osoby s chronickým onemocněním, Osoby se zdravotním postižením, Senioři, Rodiny s dítětem/dětmi, Pěstounské rodiny, Pečující rodiny, Nemocní všech věkových skupin, dále také Nevyléčitelně nemocní, v terminálním stadiu nemoci, kteří chtějí zůstat do konce života doma.

Pro ilustraci uvádíme několik údajů z Pečovatelské služby v působnosti střediska Lysá nad Labem: v roce 2018 bylo provedeno 22.571 návštěv klientů, pro srovnání - v letošním roce do konce října již 21.505 návštěv. V Lysé nad Labem v letošním roce doposud využívalo podpory pečovatelské služby 178 klientů. Jsou mezi nimi klienti, ke kterým docházíme 3-5x denně, kdy zajišťujeme péči v jednotlivých částech dne podle jejich individuálních potřeb.

Naši klienti z Lysé nad Labem také využívají služeb denního stacionáře. Cílem této služby je rozvíjet soběstačnost, udržovat a zlepšovat psychické a fyzické schopnosti uživatelů, zajistit kvalitní a smysluplné trávení času, ulehčit rodině, předcházet pocitu samoty. Stacionář funguje 5 dní v týdnu s kapacitou 8 lidí. Nyní sídlí v nových prostorách v Lysé nad Labem, Masarykova ul. 1102. Zájem o službu se zvýšil i z důvodu přestěhování do nových prostor, které jsou vybaveny pomůckami pro imobilní klienty – např. polohovací lůžko, zvedák, pomůcky pro polohování v křesle a další. Letos v listopadu jsme obnovili provoz Denního stacionáře v Milovicích, Příčná 194. Proběhla zde modernizace prostor. Stacionář má kapacitu 4 klientů.

Služby domácí zdravotní péče, paliativní a hospicové péče jsou zacíleny na všechny věkové skupiny. Naše společnost je od roku 2001 zaregistrována jako nestátní zdravotnické zařízení a má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, proto je pro pacienty zdarma. Sociální a zdravotní služby jsou provázané, kvalitní péče je založena na týmové spolupráci a spolupráci s rodinou klienta.

Obsah služeb a jejich rozsah zajišťuje multidisciplinární tým – vedoucí středisek, sociální pracovnice, zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách – pečovatelky. V týmu rovněž pracuje právník, psycholog, spolupracujeme s lékaři, a dalšími návaznými službami. Zapůjčujeme kompenzační pomůcky.

Domácí zdravotní péče je odborná zdravotní péče poskytovaná zdravotními sestrami pacientům na základě doporučení praktického lékaře, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí. Cílem Domácí zdravotní péče je navrátit zdraví, rozvíjet soběstačnost pacienta, zmírňovat utrpení pacienta. Výhodou je zkrácení nebo nahrazení hospitalizace pacienta v nemocnici, pozitivně působí na psychický stav nemocného, který zůstává ve svém prostředí a v blízkosti své rodiny.

Hospicová péče je péče o pacienty, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti klasické medicíny a pacienti si přejí prožít závěr života se svými blízkými doma. Cílem je zmírnění utrpení v konečné fázi onemocnění, zachování důstojnosti pacienta. Poskytujeme domácí hospicovou péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta, máme k dispozici lékaře s atestací v oboru paliativní medicína, jsme držiteli Oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru „paliativní medicína“ a „všeobecná sestra“.

Náš personál tvoří plně kvalifikované zdravotní sestry s dlouholetou praxí, které se v rámci celoživotního vzdělávání pravidelně účastní odborných seminářů, konferencí a certifikovaných kurzů. V sesterském týmu jsou sestry bakalářky, specialistky ARO JIP a sestry s certifikovanými kurzy – Katetrizace mužů, Domácí umělá plicní ventilace, Cévní vstupy, Péče o stomie, Hojení chronických ran, Paliativní péče. Všechna střediska domácí zdravotní péče provedla do 30. 11. 2019 celkem 52.457 návštěv u 1.187 pacientů a v rámci mobilní specialiazované paliativní péče bylo doprovázeno 76 pacientů.

Konkrétně v působnosti střediska Lysá nad Labem bylo provedeno 12.073 návštěv u 265 pacientů, mobilní specializovaná paliativní péče doprovodila 9 pacientů. Přímo v Lysé nad Labem byla domácí zdravotní péče poskytnuta v roce 2019 u 136 pacientů. U pacientů sestry zajišťovaly převazy ran, odběry biologického materiálu, katetrizaci močového měchýře u mužů, aplikaci injekcí, oxygenoterapii, infuzní terapii, ošetřovatelskou rehabilitaci, péči o pacienty se stomií. Dohromady bylo provedeno 5.949 návštěv, včetně zajištění péče o víkendu a podávání analgetik v nočních hodinách.

V rámci hospicové péče v Lysé nad Labem byla zajištěna komplexní péče o pacienta a jeho rodinu, prováděny převazy ran, aplikace opiátů i v nočních hodinách, bylo zajištěno kontinuální podávání léčiv dle stavu pacienta, podáván kyslík, zajištěna nepřetržitá dostupnost zdravotníků. Bylo uskutečněno doprovázení nemocného s cílem zachovat pacientovu důstojnost a podporovat jeho blízké. Byly zprostředkovány sociální služby, péče psychologa, odlehčovací služby.

Celý komplex našich služeb dotváří od roku 2018 také POSEZ – Pomoc seniorům a zdravotně postiženým & Centrum poradenských služeb Poděbrady, kde jsou další odborníci – základní sociální poradenství, duchovní poradenství, psychologické a právní poradenství, poradna pro seniory, poradenství pro osoby s duševním onemocněním, psychologické poradenství pro rodiny s dětmi, etopedické poradenství pro rodiny s dětmi, občanská poradna pro veřejnost. Nabízené služby jsou pro občany zdarma. V následujícím období připravujeme detašované pracoviště poradenství v Lysé nad Labem.

Autor: Emilie Třísková, ředitelka Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

DODATEK RADNICE:

Po zastupitelstvu města 10.12.2019 vznikla diskuse na téma Domácí hospic Nablízku. Jedná se o neziskovou organizaci, kterou níže uvedená města dotují uvedenými částkami. Město Lysá organizaci přispívá již nyní nejen nejvyšší částkou, ale také jí pronajímá prostory pro podnikání za snížené nájemné, přestože se jedná o komerční prostory v centru města.

V Lysé n. L. tyto hospicové ale i mnohem rozsáhlejší služby poskytuje smluvní partner Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. , a to zcela zdarma.

Finanční příspěvky větších měst pro Domácí hospic Nablízku v roce 2019:
město Milovice příspěvek do 50 000 Kč
město Čelákovice, příspěvek do 70 000 Kč
město Nymburk, příspěvek do 50 000 Kč
město Brandýs nad Labem do 50 000 Kč
město Lysá nad Labem dává příspěvek 100 000,-Kč (žádost, o které nyní běží diskuze, byla podána na dalších 100 000,-Kč)

K této problematice se vyjádřil i svazek obcí Mikroregionu Polabí: Valná hromada Mikroregionu Polabí, kam patří města Lysá nad Labem a Milovice, městys Kounice a obce Stará Lysá, Stratov, Ostrá, Semice, Starý Vestec, Přerov nad Labem a Bříství přijala 19.9.2019 usnesení, kde mimo jiné deklaruje, že upřednostňuje spolupráci se smluvním partnerem jednotlivých obcí - Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s.

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.