+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás seznámila s probíhající přípravou Strategického plánu rozvoje města. U řady z akcí bude město žádat o dotace a zařazením akce do strategického dokumentu města se šance na získání dotace zvyšuje. Projekt „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“ (dále jen ASPRM nebo Projekt), byl předkládán zastupitelstvu města 31.7 2019, jako výsledek práce realizačního týmu od března 2018 do února 2019. První strategický plán města byl zpracováván v letech 2010 – 2011. I když je fungování města stabilní, došlo od té doby k řadě změn, které vyvolaly potřebu uvedený dokument aktualizovat. Projekt ASPRM byl podpořen získáním dotace z Evropských fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Registrační číslo: CZ.034.74/0.0./0.0/16_058/007393. Řešitelský tým, složený z členů zastupitelstva, úředníků MěÚ Lysá nad Labem a externích spolupracovníků, byl rozčleněn do 5 pracovních skupin: 1) Ekonomický rozvoj města - vedoucí PaedDR. Jan Štěpánek, členové Ing. Karolína Chudobová, Josef Kolman, Ing. Petr Gregor, Ing. arch. Jan Ritter, Ing. Jiří Drbohlav, 2) Bezpečnost ve městě – vedoucí Ing. Karel Otava, členové Bc. Luboš Zíta, Mgr. František Jašek, Bc. Martin Robeš, Dana Hančová, Ing. Miloslav Škoch, 3) Sociální rozvoj a lidské zdroje – vedoucí Ing. Tomáš Najmon, členové Ing. Kamila Kuchařová, Mgr. Petr Kopecký, PaedDr. Věra Bodnárová, Alena Uhlířová, Mgr. Jiří Hendrich, 4) Infrastruktura města – vedoucí Jan Burian, členové Ing. Vladimír Kopecký, Ota Balík, František Blažek, Michala Holovská, Romana Matoušová, 5) Životní prostředí – vedoucí Ing. Diana Samková, členové Ing. Veronika Rybová, Jan Krumpholc, Ivana Koštířová, Pavel Votroubek, Lukáš Palyza. Do řešitelského týmu patří dále Ing. Miloš Dvořák, hlavní metodik, Mgr. Lenka Klabačková, manažer projektu – administrátor, Lenka Soustružníková, finanční manažer projektu I., Ing. Jiří Lauerman, finanční manažer projektu II.

Projekt byl rozvržen na období od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2019. Práce probíhala v období jednak ve výše uvedených pracovních skupinách, dále na schůzkách vedoucích pracovních skupin a na schůzích celého řešitelského týmu. Dílčí výstupy činnosti obdrželi členové ZM v prosinci 2018. Projekt byl zakončen projednáním výstupů na pracovním semináři zastupitelstva s účastí veřejnosti dne 27. 02. 2019. Následně v dubnu 2019 byl ASPRM předkládána na zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem. Do konce března 2019 byla možnost všech zastupitelů podávat případné náměty a připomínky, této možnosti nikdo ze zastupitelů nevyužil.  

Konečný dokument za toto období byl usnesením č. 199 na ZM 31. 07. 2019 schválen v následujícím (termínově upraveném) znění, a před jeho konečným schválením v ZM se s ním ještě bude dále pracovat:  I. b e r e n a v ě d o m í: a) „Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, jejíž výstupy byly realizovány v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.4.74/0.0./16_058/0007393, kromě zásobníku rozvojových aktivit (Příloha č. 2), b) že výše uvedený projekt s čerpáním dotačních prostředků ESF byl ukončen k datu 28. 02. 2019,   II. j m e n u j e : a) Ing. Karolínu Chudobovou hlavním metodikem projektu pro následující období projektu počínaje 01. 08. 2019, b) členy monitorovací skupiny počínaje 01. 08. 2019 pro projednávání změn, zapracování došlých námětů a připomínek a kontrolu plnění strategického plánu                                s kompetencemi v následujících oblastech: 1) Ekonomický rozvoj města – PaedDr. Jan Štěpánek, 2) Bezpečnost ve městě – Bc. Luboš Zita, 3) Sociální rozvoj a lidské zdroje – Ing. Tomáš Najmon 4) Infrastruktura města – Ing. Vladimír Kopecký, 5) Životní prostředí – Ing. Diana Samková, III. u k l á d á: a) vedoucí odboru IT vytvořit mailovou adresu: strategickyplan@mestolysa.cz pro shromažďování námětů a připomínek ke strategickému plánu, b) hlavnímu metodiku svolat monitorovací skupinu k projednání a zapracování došlých připomínek a námětů ke strategickému plánu do 11. 10. 2019. c) hlavnímu metodiku vypracovat zprávu o vypořádání došlých připomínek a námětů a předložit ZM  k projednání. do 12/2019. d) hlavnímu metodiku zpracovat konečnou verzi „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, doplněnou o relevantní připomínky a náměty, a dále předložit ZM ke schválení do 12/2019. e) hlavnímu metodiku předložení aktualizace „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, k vyjádření Krajskému úřadu Středočeského kraje z pohledu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí f) hlavnímu metodiku projednat s veřejností „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, zajistit informovanost veřejnosti do 30. 11. 2019, IV. s t a n- o v u j e: termín pro podávání připomínek a námětů ke strategickému plánu ze strany veřejnosti a členů ZM na e mailovou adresu strategickyplan@mestolysa.cz do 30. 09. 2019.

V tento okamžik jsou opakovaně osloveni všichni zastupitelé, ale také takřka všechny komise Rady města (předně komise stavební a životního prostředí), aby se k danému dokumentu písemně vyjádřili. Připomínky a náměty zastupitelů, komisí a veřejnosti budou monitorovací skupinou vyhodnoceny, a dle výsledku toho zapracovány či nikoliv. Termín veřejného projednání bude stanoven v dostatečném předstihu.

Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem zúčastněným, v čele s panem Ing. Milošem Dvořákem, za poctivě odvedenou práci, na v tento okamžik mnou přebíraný dokument, který věřím, že po jeho dokončení, bude přijatelný pro zastupitele napříč politickým spektrem a bude přenositelný i dalších volebních období. Domnívám se, že již v tento okamžik obsahuje většinu dlouholetých přání i nutností všech obyvatelů našeho města, jak by se měla Lysá na Labem rozvíjet, a pokud se nám alespoň větší část z jeho obsahu, podaří převést do realizace, bude naše město o to krásnějším a příjemnějším domovem nás všech.

Strategický plán města je na vyžádání k nahlédnutí v Městské knihovně Lysá nad Labem i na pobočce knihovny v Litoli.

Ing. Karolína Chudobová, uvolněná radní, garant odboru městského investora a IT

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.