| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Základní informace k životní situaci
Držitel řidičského oprávnění při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení svého řidičského průkazu je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému úřadu (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Držitel řidičského průkazu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Neprodleně oznamte tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Ztrátu a zejména odcizení průkazu doporučujeme ohlásit také Policii České republiky.

Na které instituci můžete tuto životní situaci řešit:
Obraťte se na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit
S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa hlášeného trvalého pobytu (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1).             Úřední hodiny: Po, Stř 7,00-11,30 12,00-18,00 hod

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Na úřadě předložte:
  • platný doklad totožnosti,
  • poškozený řidičský průkaz (v případě poškození),
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadu nebo k prohlédnutí (s návodem na vyplnění) na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek činí 200 Kč v hotovosti. V případě žádosti o expresní vydání řidičského průkazu je správní poplatek 700 Kč. Správní poplatek je splatný v hotovosti před provedením úkonu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Bezodkladně po oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu". Toto potvrzení platí 30 dnů ode dne jeho vydání, po tuto dobu nahrazuje řidičský průkaz, ale pouze pro provoz na území ČR. Současně žadatel vyplní "Žádost o vydání řidičského průkazu". Nový řidičský průkaz vám bude vydán ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, při expresní žádosti do 5 pracovních dnů.
Týká-li se hlášení mezinárodního řidičského průkazu, bude vám jeho duplikát vystaven neprodleně, zpravidla na počkání.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit elektronickým způsobem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Za nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta podle zákona o přestupcích.

Nejčastější dotazy
-        Lze požadovat vydání ŘP na náhradní doklad totožnosti: k žádosti musí být doložen platný doklad totožnosti, nikoliv náhradní.

Další informace
Kde získáte bližší informace:
-        obecní úřad obce s rozšířenou působností (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1).
-        Ministerstvo dopravy ČR

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo jiné formě

Související životní situace a návody, jak je řešit
Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem
Vydání řidičského průkazu
Vydání mezinárodního řidičského průkazu
Výměna řidičského průkazu
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu

Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.