| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Základní informace k životní situaci

Podání žádosti o vydání paměťové karty řidiče a převzetí paměťové karty řidiče  v systému Digitální tachograf.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o vydání paměťové karty řidiče podává fyzická osoba, a to:

1.      Občan ČR s trvalým pobytem na území ČR, který je držitelem platného řidičského průkazu vydaného v ČR pro některou ze skupin řidičského oprávnění B+E,C1,C1+E, C,C+E,D1, D1+E,D nebo D+E. 

2.      Cizinec – občan EU, který má trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území ČR a je držitelem platného řidičského průkazu vydaného Českou republikou nebo jiným členským státem EU pro některou ze skupin řidičského oprávnění B+E, C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E,D, D+E, popřípadě pro skupinu uznávanou jako rovnocennou.

3.      Cizinec – občan třetí země, který má trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území ČR a je držitelem platného řidičského průkazu vydaného v ČR nebo v jiném členském státě EU pro skupiny B+E,C1, C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D, D+E.

Paměťovou kartu řidiče si přebírá žadatel, který o její vystavení žádal.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O vydání paměťové karty řidiče mohou požádat řidiči, kteří hodlají řídit vozidlo podléhající Nařízení Rady (ES) č. 3820/85. Jedná se o řidiče, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění pro některou ze skupin: B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E.

Dále je možné v odůvodněných případech, aby o paměťovou kartu řidiče požádal i řidič, který je držitelem pouze řidičského oprávnění sk. B (tj. není způsobilý k řízení vozidel podléhajících Nařízení Rady (ES) č. 3820/85), a to tehdy, pokud hodlá řídit vozidlo do 3500 kg, pokud je provoz tohoto vozidla veden v elektronické evidenci podle záznamů digitálního tachografu.

Osoba uvedená v bodě č. 5 podává žádost o vydání paměťové karty řidiče písemně na předepsaném formuláři na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Formulář žádosti musí být vyplněn čitelně a podepsán žadatelem na přední straně.

K žádosti musí být přiložen:
  1.       platný doklad totožnosti žadatele,
  2.       platný řidičský průkaz žadatele ( viz bod č. 5),
  3.      cizinci musí doložit, že mají na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt, resp. obvyklé bydliště, kterým se rozumí pobyt v ČR trvající nejméně 185 dní v kalendářním roce,
  4.       doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 700,- Kč
Řidič, který žádá o obnovení karty z důvodu, že předchozí karta končí svou platnost, musí podat svou žádost nejméně 15 pracovních dnů před uplynutím platnosti karty řidiče.

Paměťová karta řidiče bude připravena k vyzvednutí na přepážce evidence řidičů odboru dopravy na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, kde jste si o ni požádal, za 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Při přebírání karty se řidič, který o její vydání žádal, musí prokázat platným průkazem totožnosti a předložit svůj řidičský průkaz ke kontrole.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Připravte si všechny potřebné doklady (viz. bod. 6) a dostavte se osobně na odbor dopravy úřadu s rozšířenou působností, kde u přepážky evidence řidičů obdržíte předepsaný formulář žádosti a tento vyplníte (při vyplňování pomůže pracovnice přepážky). Dále zaplatíte správní poplatek 700,- Kč. Bude Vám též sděleno, kdy si můžete paměťovou kartu řidiče vyzvednout.

Na které instituci můžete tuto životní situaci řešit:

Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit

S pracovníky úřadu obce s rozšířenou působností (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1). Úřední hodiny: Po, Stř 7,00-11,30 12,00-18,00 hod

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • platný doklad totožnosti žadatele,
  • platný řidičský průkaz žadatele ( viz bod č. 5),
  • cizinci musí doložit, že mají na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt, resp. obvyklé bydliště, kterým se rozumí pobyt v ČR trvající nejméně 185 dní v kalendářním roce,

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání paměťové karty řidiče je k dispozici na Odboru dopravy MěÚ Lysá nad Labem (též k prohlédnutí s návodem na vyplnění na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR) (http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Digitalni-tachograf/).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 700 Kč. Je splatný v hotovosti před provedením úkonu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Paměťová karta řidiče Vám bude vydána  za 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o její vydání.
Případná reklamce bude vyřízena do 5 pracovních dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů - § 102

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
Nařízení Rady EHS 3821/85 ve znění následujících novel.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Případné námitky vzneste na odboru dopravy MěÚ Lysá nad Labem, kde pracovnice rozhodne o zahájení nebo odmítnutí reklamačního řízení (ve sporných případech po vyžádání stanoviska správce systému).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

-        Musím žádost o vydání paměťové karty řidiče podat osobně?

Žádost o vydání paměťové karty řidiče je možno podat v zastoupení na základě plné moci, avšak podpis na žádosti (vzor podpisu v rámečku) musí být vlastnoručním podpisem žadatele. V takovém případě musí být podpis úředně ověřený.

Další informace

Kde získáte bližší informace:

-        obecní úřad obce s rozšířenou působností (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1).

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit

V případě nefunkčnosti paměťové karty řidiče či chybně uvedených údajů na kartě je nutné tuto reklamovat. Správní poplatek se v tomto případě nevybírá. Reklamační formulář obdržíte na odboru dopravy MěÚ Lysá nad Labem, který vyplníte. S sebou vezměte platný doklad totožnosti, řidičský průkaz a reklamovanou paměťovou kartu řidiče. Městský úřad Lysá nad Labem reklamační formulář spolu s reklamovanou kartou odešle na adresu výrobce. Reklamace bude vyřízena do 5 pracovních dnů, poté bude mít řidič připravenu novou kartu k vyzvednutí na oddělení řidičů odboru dopravy MěÚ Lysá nad Labem. V případě neuznání reklamace bude oznámena neoprávněná reklamace a reklamovaná karta bude vrácena.

Důvodem pro reklamaci nemůže být fyzické poškození karty. V takovém případě bude vydána další karta v režimu náhrady, a to do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání paměťové karty řidiče (dále předložíte doklady uvedené v bodě č. 6 a poškozenou paměťovou kartu). Správní poplatek 700,- Kč se v tomto případě vybírá.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.