| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Základní informace k životní situaci

Vrácení řidičského oprávnění odňatého či pozbytého z důvodu uložení sankce či trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává osoba, které bylo řidičské oprávnění odňato nebo která pozbyla řidičské oprávnění (na základě rozhodnutí či rozsudku, kterým jí byla uložena sankce či trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel).

Žádost se podává u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoba uvedená v bodě č. 5 může podat žádost o vrácení řidičského oprávnění:

a)      po výkonu celého trestu či sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo
b)      pokud příslušný orgán, který zákaz činnosti uložil, upustil nebo podmíněně upustil od výkonu jejího zbytku (po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce či trestu).

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost, ve které musí být uvedeno:

a)      jméno a příjmení žadatele
b)      adresa trvalého pobytu žadatele
c)      datum a místo narození žadatele
d)     rodné číslo žadatele
e)      datum ukončení výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo datum právní moci rozhodnutí o upuštění nebo usnesení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu,
f)       skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno.

K žádosti musí být přiložen:

-        platný doklad totožnosti žadatele (po ověření údajů bude vrácen žadateli),
-        rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
-        rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmínečném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu,
-       lékařský posudek o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření
-        doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno, který nesmí být ke dni podání žádosti starší 60 dní – tento doklad je vyžadován tehdy, pokud od právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok

Na které instituci můžete tuto životní situaci řešit:

Obraťte se na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1).

Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit

S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa hlášeného trvalého pobytu (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1).             Úřední hodiny: Po, Stř 7,00-11,30 12,00-18,00 hod

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

-        svůj platný doklad totožnosti k ověření osobních údajů,
-        vyplněnou žádost (možno vyplnit přímo na odboru dopravy)
-        v případě, že bylo od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel upuštěno, vezměte s sebou i rozhodnutí o návrhu či usnesení, které tuto skutečnost dokládá.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oficiální tiskopis pro vypsání žádosti není stanoven, žádost však musí obsahovat údaje dle bodu č. 7 a musí k ní být přiloženy doklady dle bodu č. 10.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek není stanoven.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je 30 dní, ve zvlášť složitých případech 60 dní.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit elektronickým způsobem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů - § 102

Jaké jsou související předpisy

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,§ 61 odst.2,§ 63 odst.2,
zákon č. 247/2000Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vydanému rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke krajskému úřadu, a to podáním učiněným u správního orgánu, který rozhodnutí vydal (poučení je uvedeno ve vydaném rozhodnutí).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud budete řídit motorové vozidlo po uplynutí trestu zákazu činnosti (nebo po upuštění od výkonu jeho zbytku), ale bez vráceného řidičského oprávnění a bez řidičského průkazu,  dopouštíte se tím přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení  § 22 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, za což Vám může být uložena pokuta a zákaz činnosti.

Nejčastější dotazy

Kdy mi bude vrácen můj řidičský průkaz ?

Řidičský průkaz si můžete vyzvednout bezodkladně po nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění.
Řidičský průkaz si vyzvedněte osobně v evidenci řidičů (nutné příslušné rozhodnutí a doklad totožnosti).

Další informace

Kde získáte bližší informace:

-        obecní úřad obce s rozšířenou působností (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1).            
-        Ministerstvo dopravy ČR

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem
Vydání řidičského průkazu
Vydání mezinárodního řidičského průkazu
Výměna řidičského průkazu
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.