| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Základní popis

V Registru silničních vozidel se vyřizují tyto úkony:
 1. přihlášení vozidla (nového, dovezeného, vyváženého-export, z jiného registračního místa, v rámci registračního místa Lysá and Labem, v rámci obce s rozšířenou působností, kam patří tato obce: Milovice, Stratov, Ostrá, Semice, Vestec, Přerov nad Labem, Dvorce, Stará Lysá, Čihadla) do registru vozidel
 2. přihlášení vozidla v rámci stěhování z jiného registračního místa do Lysá nad Labem, nebo v rámci Lysé nad Labem, v rámci obce s rozšířenou působností, kam patří tato obce: Milovice, Stratov, Ostrá, Semice, Vestec, Přerov nad Labem, Dvorce, Stará Lysá, Čihadla)
 3. změna - odhlášení vozidla do jiného registračního místa, nebo v rámci Lysé nad Labem, v rámci obce s rozšířenou působností, kam patří tato obce: Milovice, Stratov, Ostrá, Semice, Vestec, Přerov nad Labem, Dvorce, Stará Lysá, Čihadla)
 4. změna vlastnictví vozidla např. ukončení nájemní smlouvy (leasingu)
 5. technické změny(přestavba, výměna-karoserie,motoru,zapsání montáže a demontáže tažného zařízení, LPG, obnova a přidělení čísla VIN a pod.)
 6. změna barvy, výmaz čísla motoru
 7. vystavení duplikátů technického průkazu (osvědčení o registraci vozidla část II.) a osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o registraci vozidla část I.)
 8. vydání registračních značek při poškození,ztrátě,odcizení
 9. trvalé a dočasné vyřazení vozidla z RSV
 10. zápis a výmaz zástavního práva k vozidlu
 11. schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla
 12. schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
 13. ostatní záležitosti související s registrací vozidla (změna příjmení,názvu firmy a pod.)

Oprávněn jednat

Tuto problematiku řeší zákon č.56/2001 Sb. § 4,6,11

Zahájení řízení o žádosti

Na Odboru dopravy MěÚ Lysá nad Labem, Registru silničních vozidel - podáním žádosti na předepsaném tiskopise

Na které instituci řešit

odbor dopravy

 

Potřebné doklady

 • pro registraci vozidla: uvedeny v §6 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na podzemních komunikacích
 • pro změnu údajů: uvedeny v §12 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na podzemních komunikacích
 

Potřebné formuláře

Formuláře ke stažení

 

Poplatky a úhrada

 • Správní poplatky jsou hrazeny v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, pouze v případě, že je vybírán.
 • Poplatek se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. pokud je vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.

Lhůty pro vyřízení

 • Řeší zákon č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:
  • §11-Vlastník registrovaného silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, zástavní věřitel a další osoby, jichž se zápis v registru silničních vozidel týká, jsou povinni požádat příslušný obecní úřad s rozšířenou působností o provedení zápisu změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel.
  • §12 (1) Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel jsou osoby uvedené v § 11 povinny podat do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.
 • Záležitosti řešené ve správním řízení se řeší v souladu se Zákonem č.500/2004Sb., správní řád, v platném znění
 

Další činnosti

Elektronická služba

Není dostupná

Postup dle předpisu

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu silničních vozidel v platném znění
 • Vyhláška MDS ČR č. 243/2001 Sb. registraci vozidel, v platném znění

Související předpisy

 • Vyhláška MDS č. 302/2001., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, v platném znění
 • Vyhláška MDS ČR č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 • Vyhláška MD ČR č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, v platném znění

Opravné prostředky

Postupuje se dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění na základě žádosti

Sankce

Řeší zákon č.56/2001 Sb. § 83 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění

 

 

Nejčastější dotazy

Co je evidenční kontrola?

Evidenční kontrola silničního vozidla je kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla.

Je požadována evidenční kontrola při přihlášení vozidla?

Ano, je vyžadována při přihlášení vozidla do registru silničních vozidel (ne u nového vozidla), při změně provozovatele a při technických změnách (stavba,přestavba, dovoz, a pod.).

Kdo je příslušný pro registraci vozidla?

Příslušným pro registraci vozidla je obecní úřad s rozšířenou působností  v jehož územním obvodu má provozovatel bydliště nebo sídlo.

Co je registrační značka?

Státní poznávací značka (SPZ)

Co je osvědčení o registraci vozidla (ORV)?

Osvědčení o registraci vozidla část. I nebo osvědčení o technickém průkazu OTP (malý techničák)

Co je identifikační číslo vozidla?

VIN, výrobní číslo, číslo podvozku, karoserie, rámu...
 
Ostatní problematika na kterou jsou nejčastější dotazy veřejnosti řeší zákon č.56/2001 Sb, a Vyhláška MDaS č. 243/2001 Sb., v platném znění
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.