Základní popis

Pokud stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje současné situaci, lze podat návrh na jeho změnu.

Oprávněn jednat

Návrh na změnu dopravního značení je oprávněn podat občan, organizace či orgány.

Podmínky a postup řešení

Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provozu provedená např. dopravními značkami.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd.
 

Zahájení řešení

Podání písemné žádosti na předepsaném formuláři dle prováděcího předpisu.

Na které instituci řešit

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví:
odbor dopravy
 

Kde, s kým a kdy

S referenty odboru dopravy ve stanovených úředních hodinách nebo po telefonické domluvě mimo tyto úřední hodiny.

Potřebné doklady

Na úřadě předložte:
• návrh na změnu dopravního značení
• stanovisko vlastníka pozemní komunikace
• stanovisko Policie ČR
• dokumentaci, případně situaci, z níž je patrné umístění navrhovaných značek a jejich přesné určení.
 

Potřebné formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Poplatky a úhrada

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení

V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně; jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.

Další účastníci

 
• správce komunikace,
• Policie České republiky,
• případné dotčené organizace, orgány nebo občané.

Další činnosti

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba

Je umožněno žádat o územní rozhodnutí elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

Postup dle předpisu

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 

Opravné prostředky

Proti stanovení nejsou opravné prostředky přípustné.

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Je možné podat návrh na umístění "Zákazu parkování" před vlastní garáží?
Dopravní značku "Zákaz parkování" současné právní předpisy neznají; pokud bychom si pod tímto pojmem představovali dopravní značku č. B 29 "Zákaz stání", pak by její umístění před vlastní garáž nedávalo smysl, protože tento zákaz je již dán obecnou právní úpravou.
 
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.