+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

V roce 2014 se město Lysá nad Labem rozhodlo usilovat o možnost zahájit komplexní pozemkové úpravy na katastrálních územích Lysá nad Labem a Litol. Pro to, aby Státní pozemkový úřad mohl zahájit tyto úpravy, bylo potřeba získat souhlas nadpoloviční většiny vlastníků zemědělských pozemků v jednotlivých katastrálních územích. V minulých dnech jsme získali potvrzení ze Státního pozemkového úřadu, že máme splněná procenta k. ú. Lysá nad Labem 50,67% a k. ú. Litol 51,22%. Z tohoto důvodu byl na Státní pozemkový úřad odeslán dopis s žádostí o zahájení komplexních pozemkových úprav. Cíle pozemkových úprav jsou následující:

1) Provést taková opatření v polích na západ od města, která přispějí ke snížení rizika větrné eroze a zvýšené prašnosti ve městě. Mělo by se jednat o výsadbu větrolamů, sázení alejí podél polních cest a vznik případných nových vodních prvků v krajině s tím, že tato opatření budou budována v maximální možné míře na pozemcích města.

2) Provést rekonstrukci hlavních polních cest v katastru Lysá nad Labem. Jako prioritní se jeví rekonstrukce polní cesty mezi Byšičkami (od mlejnku) a Litolí (k čistírně odpadních vod) a dále polní cesty mezi Karlovem a Litolí po trase bývalé Zemské stezky a dále cesta mezi Karlovem a Dvorcemi. Minimálně jedna z těchto tras by měla být rekonstruována do podoby zpevněné asfaltové komunikace. Dále by mělo být cílem města obnovit v krajině zaniklé cesty v trasách, které jsou ve vlastnictví města a mohou plnit svou funkci.

3) Při pozemkových úpravách by se mělo rovněž pamatovat na obnovu protipovodňových hrází, které jsou vybudovány mezi řekou Labe a Litolí. Tyto hráze vybudované ve 20. letech 20. století jsou nyní na mnoha místech poškozené a nefunkční.

O dalším vývoji Vás budu i nadále informovat.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta města

66a

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.