| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Usnesení č. 564

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 28.08.2018 p. Krumpholce J. a p. Buriana J.

Usnesení č. 565

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 28.08.2018.

Usnesení č. 566

Rada města

I. s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy dle předloženého návrhu o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti spočívající v právu vést přes služebný pozemek kanalizační řad, vstupovat a vjíždět na služebný pozemek a užívat je v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s údržbou, opravami a rekonstrukcí dotčeného kanalizačního řadu ve prospěch Města Lysá nad Labem na pozemku p. č. 650/1, k. ú. Lysá nad Labem, v podílovém vlastnictví M. B. a M. K. Jedná se úplatné zřízení VB za jednorázovou úplatu ve výši 10 000 Kč s tím, že náklady spojené s pořízením geometrického plánu na zřízení VB a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí hradí oprávněný,

 
II. u k l á d á

starostovi města tuto smlouvu uzavřít. Termín: do 30.11.2018.

Usnesení č. 567

Rada města

I. r e v o k u j e

své usnesení č. 550/IV ze dne 07.08.2018,

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 05.09.2018 návrhy podílových vlastníků pozemku p. č. PK 2832 a PK 3009 v k. ú. Lysá nad Labem a návrh pana P. K. k projednání.

Usnesení č. 568

Rada města

I. s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 492/84 k. ú. Lysá nad Labem ve prospěch pozemku p. č. st. 1680 se stavbou na pozemku č. p. 1145, k. ú. Lysá nad Labem s panem J. G., bytem  Lysá nad Labem, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. u k l á d á

odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.10.2018,

III. p o v ě ř u j e

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 569

Rada města

I. s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 492/84, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. st. 225 se stavbou na pozemku č. p. 212, k. ú. Lysá nad Labem, s panem J. G. a paní H. P., oba bytem  Lysá nad Labem, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á

odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.10.2018,

III. p o v ě ř u j e

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 570

Rada města

I. s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační a plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 492/15, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. 495/20, k. ú. Lysá nad Labem, s Ing. J. K. a J. K., oba bytem  Praha 9, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á

odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.10.2018,

III. p o v ě ř u j e

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 571

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

návrh Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, zástavba RD v lokalitě Na Vysoké mezi,

II. s c h v a l u j e

návrh Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, zástavba RD v lokalitě Na Vysoké mezi,

III. p o v ě ř u j e

starostu k podpisu Dohody,

IV. u k l á d á

starostovi města svolat vlastníky pozemků v lokalitě Na Vysoké mezi, s jejichž pozemky je počítáno.

Usnesení č. 572

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

návrh kupní smlouvy- vodovod a kanalizace v ul. V Polích, vypracovaný OSM,

II. s c h v a l u j e

návrh kupní smlouvy- vodovod a kanalizace v ul. V Polích, vypracovaný OSM,

III. p ř e d k l á d á

ZM dne 05.09.2018 ke schválení návrh kupní smlouvy.

Usnesení č. 573

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s.,

na obecní pozemky p. č. 2169/2 a 2169/5 v k. ú. Lysá nad Labem v rámci dokončené stavby s názvem „Lysá nad Labem, Fibichova – NN do kNN“. Cena za zřízení věcného břemene je 38.700 Kč + DPH. Smlouva bude doplněna souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města a investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.                                     Termín: do 28.09.2018

Usnesení č. 574

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s., č. IV-12-6021637/001 na obecní pozemek p. č. 3463/1 v k. ú. Lysá nad L. Cena za zřízení věcného břemene je 1.500 Kč plus DPH. Smlouva bude doplněna souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.                                     Termín: do 28.09.2018

 
Usnesení č. 575

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene s GasNat, s.r.o., jako oprávněným a Ing. J. K. jako investorem a subjektem údajů na obecní pozemek p. č. 3451/64 pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro RD č. p. 249, ul. Raisova, Lysá nad Labem, č. stavby 9900084399“ v předloženém znění,

II. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.                                     Termín: do 28.09.2018

Usnesení č. 576

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene s GasNat, s.r.o., jako oprávněným a L. R. jako investorem a subjektem údajů na obecní pozemek p. č. 3451/6, k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro pozemek p. č. 2897/5, ul. Poděbradova, k. ú. Lysá nad Labem, č. stavby 9900085897“ v předloženém znění,

II. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.                                     Termín: do 28.09.2018

Usnesení č. 577

Rada města

I. s c h v a l u j e

 1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Stavební úpravy objektu zázemí FK Litol“
 2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:                                                  
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH                        70%

    záruka na dílo                                                                          20%                                                                                                                
    lhůta plnění                                                                             10 %

II. souhlasí

 1. s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

     člen komise                                                                              náhradník člena komise

 1. Jan Burian - místostarosta Jitka Petrová – referent ŠSVZaK
 2. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK     František Blažek – referent OSM
 3. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM               Dana Řeháková – referent ŽÚ

 1. s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.

Usnesení č. 578

Rada města

 
I. b e r e   n a  v ě d o m í

informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření

II. s o u h l a s í

s převodem finančních prostředků takto:

       položka                                                      rozpočet             úprava                     rozdíl    

       Denní stacionář vybudování

         4399-6121-5239                                     2.910.000,-       3.500.000,-           + 590.000,-

       Rezervní fond                                                   ?                         ?                     -   590.000,-

III. u k l á d á

finančnímu odboru předložit návrh Finančnímu výboru a zahrnout navrhovanou úpravu do rozpočtového opatření č. 24, které předloží ZM na jednání dne 05.09.2018.

Usnesení č. 579

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í  

předloženou zprávu o stavu propustku na pozemku p. č. 3497/21 v k. ú. Lysá nad Labem,

II. u k l á d á

odboru SM

1) zajistit vyřezání náletových dřevin z okolí propustku,

2) zajistit stanovisko DI PČR a instalaci dopravního značení omezujícího nosnost mostku na 5t pomocí dopravní značky B13,

3) zajistit hydrotechnický výpočet pro ověření potřebné velikosti mostního otvoru,

4) provádět pravidelné měsíční vizuální kontroly propustku,

5) zadat tvorbu PD na rekonstrukci propustku na pozemku p. č. 3497/21 v k. ú. Lysá nad Labem,

6) zařadit rekonstrukci propustku do rozpočtu města na rok 2019.

Odboru finančnímu

1) projednat ve finančním výboru navýšení položky na projektovou dokumentaci o 200 tis. Kč a zajistit úpravu rozpočtu roku 2018.

Usnesení č. 580

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost p. Skuhrovce o možnosti vybudování inženýrských sítí na pozemku č. 61/36 a 328, oba v k. ú. Litol,

II. o d k l á d á

žádost pana Skuhrovce.

Usnesení č. 581

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6023246/2 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p. č. 338 v k.ú. Litol pro stavbu „Litol, Dukelská, SS100, p. č. 78/12“ za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových

   stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14

   dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor

   správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne,

- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.                                    

Usnesení č. 582

Rada města

I. u k l á d á

 1. OMI prověřit navrhované alternativy řešení  pro investora - Společnost Šefl-Walfari, která má zájem odkoupit za určitých podmínek nemovitost v majetku paní Dr. P.  a jejího syna v ul. Komenského.

Termín: do 04.09.2018

 1. Zvážit obdobné řešení jako pro bytový dům v Komenského ul.

Usnesení č. 583

Rada města

I. s c h v a l u j e

návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů (stavba II. etapy obchvatu města) vč. úprav vzešlých z diskuse,

II. p ř e d k l á d á

zastupitelstvu města dne 05.09.2018 návrh k projednání.

Usnesení č. 584

Rada města

I. s o u h l a s í

s nabídkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na uzavření výpůjční smlouvy na pozemky p. č. 218/2 (15 449 m2), 221/64 (324 m2) a 221/15 (43 m2) všechny v k. ú. Lysá nad Labem, které jsou v majetku ČR (areál v Čechově ulici) za standardních podmínek,

II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výpůjční smlouvy ve smyslu bodu I.

Usnesení č. 585

Rada města

s o u h l a s í

s udělením výjimky z „Pravidel pro evidenci a prodej dříví“ a s  poskytnutím zbytku palivového topolového dřeva, evidovaného na separačním dvoře ke dni 24.08.2018, za odvoz pro potřeby katolické fary.

Usnesení č. 586

Rada města

s c h v a l u j e

umístění paní V. T., trvale bytem Lom čp. 1675/33, Lysá nad Labem, do volného bytu

č. B – 8 v DPS, Masarykova č. p. 1729.

Usnesení č. 587

Rada města

I. b e r e   n a   v ě d o m í

petici na podporu zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem,

II. s o u h l a s í

S vypracování revize městské památkové zóny Lysá nad Labem,

III. p ř e d k l á d á

zastupitelstvu města dne 05.09.2018 petici na podporu zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem k projednání.

Usnesení č. 588

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádosti o výjimku z regulace provozní doby u provozovny Sport Baru v Lysé nad Labem,

II. s c h v a l u j e

udělení výjimky z OZV č. 2/2012 provozovně Sport Bar, Masarykova 1926, Lysá nad Labem, na dobu 4 měsíců – září - prosinec 2018, s provozní dobou každý den od 07:00 do 04:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 589

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost manželů Kořínkových o pomoc při vydání publikace o p. Josefu Vojáčkovi.

II. u k l á d á

vedoucí odboru ŠSVZaK pí PaedDr. V. Bodnárové posoudit předloženou publikaci a navrhnout případnou úpravu příp. rozpočtového opatření. Termín do 18.09.2018.

 
Usnesení č. 590

Rada města

I. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018-0312/KÚ,

II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018-0312/KÚ.

Usnesení č. 591

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o změnách regulace hazardních her,

II. u k l á d á

tajemníkovi předložit informaci zastupitelstvu k projednání.

Usnesení č. 592

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o zdůvodnění 24. rozpočtového opatření,

II. s o u h l a s í

s převodem finančních prostředků v rámci z oddílu 6171 na položku 5169:

položka                                                                                       úprava                    

Knihy a tisk

6171-5136                                                                 - 10 000 Kč                                       

Vodné + stočné

6171-5151                                                                 - 20 000 Kč

PHM

6171-5156                                                                 - 30 000 Kč

Poštovní služby

6171-5161                                                                 - 100 000 Kč

Telekomunikace

6171-5162                                                                 - 50 000 Kč

Nákup kolků

6171-5361                                                                 - 5 000 Kč

Celkem                                                                       - 215 000 Kč

Veřejná správa – služby

6171-5169                                                                 + 215 000 Kč

Usnesení č. 593

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

podnět ZZN Polabí, a.s.

Usnesení č. 594

Rada města

I. s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke smlouvě „Kanalizace a vodovod Byšičky - technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP“,

II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Kanalizace a vodovod Byšičky - technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP“.

Usnesení č. 595

Rada města


I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 25. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o 1 000 tis. Kč, a navýšení položky „Obnova klášterních teras – dokončení realizace“ na částku 6.000.000,-Kč,

II. u k l á d á

1) finančnímu odboru úpravu rozpočtu předložit ZM dne 05.09.2018 ke schválení,

2) předložit OMI ZM dne 05.09.2018 detailní zprávu k akci.

Usnesení č. 596

Rada města

I. s c h v a l u j e

1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Revitalizace cest v zámeckém parku“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 08.08.2018,                

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o, Beranova Lhota 10, 391 37, Chotoviny, IČ: 14504588, za cenu 2.056.302,63 Kč včetně DPH,

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 26. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 29 v ČSA bývalé Privum“, a navýšení položky „Revitalizace cest v zámeckém parku“ o 700.000,- Kč na částku 2.200.000,-Kč,

II. u k l á d á

1) starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v zastupitelstvu města 05.09.2018,

2) finančnímu odboru úpravu rozpočtu předložit ZM dne 05.09.2018 ke schválení.

Usnesení č. 597

Rada města

I. r e v o k u j e

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: „Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 28, Lysá nad Labem" zahájenou na základě usnesení RM č. 352,

II. s c h v a l u j e

 1. a) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 28, Lysá nad Labem",

 1. b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,
 1. c) členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek,

náhradníci - Ing. Karolína Chudobová, Michala Holovská.

Usnesení č. 598

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání ZM, které se bude konat dne 05.09.2018 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti města Lysá nad Labem takto:

 1. Žádost o potvrzení kupní ceny pro parkoviště P+R.
 2. Prodej částí obecních pozemků SŽDC z důvodu trvalého záboru v rámci investiční akce Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo).
 3. Návrh podílových vlastníků pozemků p. č. PK 2832 a PK 3009 v k. ú. Lysá n. L.
 4. Úprava rozpočtu města na rok 2018 – 19. až 26. rozpočtové opatření.
 5. Odkup infrastruktury – vodovod, kanalizace v ul. V Polích.
 6. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace.
 7. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo.
 8. Informace o změnách regulace hazardních her.
 9. Petice – podpora zúžení památkové zóny v Lysé nad Labem.
 10. Návrh koupi pozemků st. p. č. 150 a p. č. 90/8 a budovy č. p. 149 v k. ú. Litol.
 11. Obnova klášterních teras – detailní zpráva k akci.
 12. Zápis z osadního výboru – Byšičky.
 13. Zápis z výboru pro obchvat.
 14. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů.
 15. Přísedící OS v Nymburce – rezignace pana P. J. na funkci přísedícího.
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.