+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
1. Úplný oficiální název povinného subjektu.  Město Lysá nad Labem
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Město Lysá nad Labem je založeno v souladu se zákonem č. 128 / 2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem činnosti Města je výkon samosprávy na území města Lysá nad Labem.

Předmětem činnosti městského úřadu je výkon státní správy na území správního obvodu dle příslušných zákonů.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu.  ----- org.struk. -----
4. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LYSÁ NAD LABEM

Husovo náměstí 23,

Lysá nad Labem

289 22

Česká republika

+420 325 510 211

+420 325 552 066

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

vCard 

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti. Peněžní ústav města Lysá nad Labem

Příjmový účet:
19-0504268369/0800

Výdajový účet:
27-0504268369/0800

Účet pro hospodářskou činnost:
182-0504268369/0800

ČNB výhradně pro účely dotací, v žádném případě neslouží pro zasílání místních poplatků
6. Identifikační číslo organizace (IČO). 00239402
7. Daňové identifikační číslo (DIČ). CZ00239402 
8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění závěrečných účtů za uplynulé roky.  --- rozúpocty ----
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdrželo město.

Písemnou žádost lze podat na podatelně městského úřadu v budově v přízemí. Ze žádosti musí být patrné, kterému subjektu je určena a kdo ji činí. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

Město posoudí obsah písemné žádosti a v případě, že je písemná žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání písemné žádosti, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel písemnou žádost do 30 dnů, město rozhodne o odmítnutí žádosti. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti města, žádost se odloží a tuto skutečnost sdělí město do tří dnů žadateli.

Město poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí písemné žádosti nebo od jejího upřesnění a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích, ze závažných důvodů může být lhůta pro poskytnutí informace prodloužena, na 60 dnů, o čemž musí být žadatel informován písemně.

Žádosti, návrhy, podněty či jiná podání lze podat v podatelně , přízemí budovy městského úřadu. Všechna podání jsou opatřena číslem jednacím, datem doručení, jsou zapsána do podacího deníku a přidělena příslušnému odboru, jehož předmětu činnosti se týkají, event. starostovi, jeho zástupci nebo tajemníkovi měst. úřadu.

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. ústně:
v podatelně MÚ přízemí, telefonicky na čísle 325 510 211,
písemně:
v podatelně MÚ přízemí, prostřednictvím -- podatelna ---
11.Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Opravné prostředky proti rozhodnutí jednotlivých odborů městského úřadu se podávají prostřednictvím toho odboru měst. úřadu, který rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v příslušném zákoně, odvolání se podává v podatelně v přízemí buduvy městského úřadu.

Opravným prostředkem proti opatření městského zastupitelstva, městské rady nebo jejích orgánů v otázkách samostatné působnosti je návrh na jeho pozastavení a podává se Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Pokud došlo rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s ustan. § 247 občanského soudního řádu žalobu k příslušnému soudu, event. za podmínek stanovených zákonem ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Opravný prostředek je třeba podat písemně nebo ústně do protokolu a musí z něho být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Právní předpisy mohou stanovit další náležitosti opravných prostředků. Informaci v konkrétní záležitosti podá každý vedoucí příslušného odboru městského úřadu.

Na podávání opravných prostředků nemá Městský úřad Lysá nad Labem žádné speciální formuláře.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

 Formuláře pro žádosti, odvolání, apod. jsou zveřejněny v materiálech jednotlivých odborů.

---- form ---

13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací). Návody pro řešení životních situací jsou zveřejněny u jednotlivých odborů.Lze řešit i přes Portál veřejné správy.
14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

 ---- předpisy ----

Sbírka zákonů

15. Sazebník úhrad za poskytování informací.

Bezplatně jsou poskytovány:

  • Informace poskytnuté formou nahlédnutí do "spisu, dokumentu" v listinné podobě informace poskytnutá ústně nebo prostřednictvím telefonu.
  • Informace, které jsou k dispozici v rámci elektronického zpracování dokumentů v působnosti MěÚ a lze provést jejich přímé nakopírování na doručené technické nosiče dat (flash paměť, CD/DVD).

Sazebník úhrad za poskytování informací dle ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů - tj. nákladů spojených se zpracováním a poskytnutím informace.

Vyhledání informace

160,- Kč / hod

Základní jednotkou pro výpočet konečné výše nákladů za vyhledání informace je čtvrthodina

40,- Kč / 15 min.

 

Pořízení fotokopie :

černobílá kopie A4, jednostranně

1,50 Kč

černobílá kopie A4, oboustranně

3,- Kč

černobílá kopie A3, jednostranně

2,50 Kč

černobílá kopie A3, oboustranně

5,- Kč

 

Pořízení kopie tiskem (formát A4)

1,50 Kč

Pořízení kopie na vlastní disketu

15,- Kč

Odeslání informace e-mailem

1,- Kč / strana A4

Odeslání informací žadateli poštou

Náklady budou žadateli účtovány podle aktuálně platného ceníku České pošty, podle druhu a hmotnosti zásilky.

16. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb. za minimálně dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.  ---- vyrocni zpravy ----
17.Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.  --- zrizovane organizace ---
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.