+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
K pamětihodnostem města patří také budova evangelické fary, která je úzce spojena se jménem světového významu - Bedřichem Hrozným. Fara je součástí celého areálu Českobratrské církve evangelické a nachází se na jeho východní straně. Na západní straně areálu nalezneme modlitebnu, na severní školu a na jižní pak hospodářské objekty. Historicky nejstarší z výše zmíněných staveb je právě objekt fary, který svým původem sahá do doby barokní. Přízemí fary obsahuje barokní jádro s typickou trojdílnou disposicí, klenutím i segmentovými záklenky a výklenky. Teprve v roce 1865 byl tzv. Heidův dům zakoupen evangelickou reformovanou církví lyskou (za faráře Josefa Procházky), která ji začala užívat pro farní účely. Do roku 1870 bylo přistaveno patro, které sloužilo jako byt a v přízemí byla založena třída evangelické školy (konfesijní).

 

Dům je jednopatrový, pravoúhlé disposice, se soklem vyrovnávajícím svažitý terén. Hlavní východní průčelí je o pěti okenních osách, ve třetí ose se nachází vstupní obdélný pískovcový portál. Hlavní dveře jsou dřevěné, výplňové s klasicistními motivy sluncí. Plochu fasády nad portálem symbolicky zdobí kovový reliéf kalicha uprostřed rozevřené knihy. Pod ním upoutává příznačný nápis „SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ“, pod nímž se nachází ještě obdélná kovová pamětní deska, připomínající slavného rodáka Bedřicha Hrozného. Fasáda domu je členěna průběžnou římsou a pásy bíle natřené omítky mezi okny. Převažující barva fasády je světle zelená. Jižní průčelí je o čtyřech okenních osách, kde okna rámují bíle malované šambrány. Na toto průčelí nasedá jeden z pilířů brány, ve které jsou zasazena kovová bohatě zdobená trojkřídlá mřížová vrata s letopočty 1781 a 1881 (druhotné umístění). Západní průčelí orientované do dvora má směrem na jih jednu okenní osu s bíle malovanými šambránami. Na severní straně nasedá na hmotu objektu zděný pilíř s obloukem, který nese dřevěnou pavlač.

 

Interiér obsahuje hodnotné vstupní dveře s nadsvětlíkem a původním kováním ve výklenku zakončeném segmentovým obloukem. Dveře vedou do ústřední chodby, dlouhé plochostropé místnosti, která na protilehlé straně končí dveřmi do dvora. I tyto dveře jsou původní a velmi cenné po stránce umělecko řemeslné a stejně jako předešlé jsou zasazeny do výklenku završeného segmentem. Ostatní dveře se zdobenými klikami jsou rovněž zachovány. Sklep na severozápadě je klenutý valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi. V zadní části sklípku se nachází sedlový portál. K památkově nejcennějším prvkům vstupní chodby přízemí patří pravoúhlý portál s ušima (zřejmě ještě rané baroko). Nachází se v zadní části chodby na severní straně. Krov je novodobý, a střecha valbová krytá taškami.

 

V roce 1979, když byl zrušen evangelický hřbitov, přemístili členové náboženského sboru církve některé náhrobky na pozemek u evangelického kostela. Přenesen byl původní pomník z hrobu rodiny Hrozných, kde byl pochován farář Václav Hrozný (farářem od 1876 do 1896), jeho syn Bedřich a další členové rodiny. Další náhrobek se váže k Františku Filipy (farářem v letech 1859-1861), což byl nejvyšší představitel této církve v Čechách. Nachází se tu také náhrobek faráře Josefa Procházky (působení v letech 1862-1876), faráře Karla Hadače (v letech 1896-1927) a jeho rodiny, bývalého majitele lyského panství Angličana Wiliama Andrewse (+1886), měšťana Antonína Bergra (+1859), Tacheci (+1878) a Max. Rigel (+1828).
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.