+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Operační plán zimní údržby komunikací (MK) a chodníků řeší zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti ve městě. Případný odvoz sněhu z určených částí bude řešen operativně dle požadavku města.

Zimní údržba komunikací si vyžaduje zvlášť pečlivou pozornost, současně musí být respektovány historické části města, údržba schodů apod.

Při zpracování technických podmínek je zapotřebí úzké spolupráce s městem, zejména s městskou policií. Operační plán vychází z vlastních sil a prostředků, které jsou do této oblasti směřovány, zejména nasazení techniky SÚS a ze schváleného silničního zákona.

VÝKON ZIMNÍ SLUŽBY :
Organizací odpovědnou za sjízdnost komunikací, určených chodníků, ploch ve městě a městských částech jsou SÚS (u státních komunikacÍ) a firma .A.S.A. s.r.o. (u komunikací ve vlastnictví města).

Pořadí důležitosti je určeno jak dle místních podmínek, tak výnosem Ministerstva dopravy o údržbě dálnic, silnic a místních komunikací a Silničním zákonem č. 235 / 92 Sb.

STANOVENÍ POŘADÍ DŮLEŽITOSTI :
 • Místní komunikace
  1. pořadí důležitosti - trasy autobusové dopravy,přístupové komunikace ke zdravotnickým a pečovatelským zařízením, trasy výjezdu požárních vozidel
  2. pořadí důležitosti - přístupové a obslužné komunikace, které mají význam pro zásobování a dopravu občanů do zaměstnání
  3. pořadí důležitosti - přístupové a obslužné komunikace, které mají význam jen pro soukromou dopravu
  4. pořadí důležitosti - všechny ostatní komunikace, které mohou být v zimním období uzavřené
 • chodníky
  1. pořadí důležitosti - pěší komunikace širšího významu, tj. centrum města a zastávky BUS, na nadjezdu vč. schodů
  2. pořadí důležitosti - málo frekventované spojovací a přístupové pěší komunikace, které slouží občanům z nemovitostí
Samostatně vzniklé chodníky v parcích, sídlištích a jiných částech města nebudou ze strany předkladatele udržovány, neboť nejsou součástí nemotorických komunikací . Chůze po těchto chodnících je na vlastní nebezpečí.

Povinnosti a odpovědnost za výkon zimní služby

Zimním obdobím 2015 – 2016 se rozumí časové období od 8.11. do 31.3.příštího roku , nedojde–li k podstatné změně povětrnostních podmínek před nebo po tomto termínu. Vedoucí střediska je oprávněn vyhlásit zimní pohotovost dle zpráv a informací meteorologických stanic, přičemž neprodleně o tom písemně vyrozumí město .
 
V kritických „kalamitních“ situacích plán zimní údržby pozbývá platnosti a závaznosti, sjízdnost bude zajišťována neplánovaně podle skutečného vývoje situace, potřeb a možností. Pořadí důležitosti v této situaci určuje dispečer zhotovitele tak, aby byla zajištěna průjezdnost zejména komunikací I.kategorie. O těchto vzniklých situacích bude okamžitě informován starosta města.

Za průběžné odstraňování závad ve sjízdnosti odpovídá službu konající dispečer zimní údržby a lze jej kontaktovat :
 • na nepřetržitém dispečinkovém čísle telefonu : 602 146 565
Kontaktním pracovníkem ze strany MěÚ je sl. Ing. Veronika Rybová, kterou lze kontaktovat na
 • čísle telefonu 325 510 231
 • mobil tel. 725 875 256
Vyhlášení trvalé pohotovosti pohotovosti bude oznámeno dle povětrnostních podmínek nejpozději v den vyhlášení písemně na MěÚ .

Veškeré stížnosti týkající se opakovaných a neodstraněných nedostatků při výkonu zimní služby (po předchozím kontaktu s dispečerem) je možné hlásit nepřetržitě na tel. 724 590 862 – Miroslavu Beránkovi - vedoucímu střediska zhotovitele. Zde budou rovněž uplatňovány případné požadavky a připomínky zainteresovaných orgánů a organizací (Policie ČR, Městské policie, MěÚ). Tyto budou řádně zaznamenány v deníku zimní údržby, včetně způsobů jejich řešení.

Povinnosti dispečera zimní údržby :
 • v rozsahu operačního plánu je odpovědný za sjízdnost místních komunikací na území města
 • sleduje průběh a vývoj počasí dle hlášení meteo-služby , dále předpovědi v rozhlase a televizi, z toho vyvozuje předpokládaný vývoj počasí, zajišťuje údržbu v potřebném rozsahu
 • v průběhu celé služby vede písemně přehled o stavu a vývoji počasí, způsobu zásahu, včetně případných hlášení závad ve sjízdnosti od městské policie
 • odpovídá za připravenost vozidel a jejich včasný výjezd
 • při výjezdu mechanizmů stanoví pořadí důležitosti údržby jednotlivých komunikací, které uvede na denní záznam o výkonu vozidel
 • na výzvu policie se zúčastňuje vyšetřování dopravních nehod, jejichž příčinou byla nebo mohla být závada ve sjízdnosti komunikace
 • kalamitní situace je dispečer povinen hlásit Miroslavu Beránkovi - vedoucímu pobočky a ostatním zainteresovaným stranám
 • potvrzuje prvotní doklady o spotřebě materiálu, o výkonech pracovníků, mechanismů, vozidel dodavatelských organizací, pokud není dohodnuto jinak
 • v deníku zimní údržby eviduje :
  1. meteorologické zprávy
  2. docházku pracovníků
  3. stav sjízdnosti komunikací v rozsahu max.6-ti hodinovém intervalu
 • nasazení mechanismů, pracovníků na ruční posyp a ostatních prací
 • dbá o dodržování bezpečnostních předpisů
 • příkazy přijímá pouze od nadřízených, ostatní příkazy a požadavky pouze eviduje, dle zvážení vyrozumí svého nadřízeného
 • po příchodu svého nadřízeného ho informuje o současné situaci
Povinnosti řidiče a ostatních pracovníků při výkonu zimní služby

Vedle základních pracovních povinností mají další povinnosti:
 • bez souhlasu nadřízeného nebo dispečera nesmí svévolně opustit přidělené pracoviště ( trasu ) bez ohledu na pracovní dobu
 • uložené úkoly plní svědomitě s tím, aby byly rychle a beze zbytku splněny
 • důsledně dodržuje technologické postupy při provádění zimní údržby silnic a předpisy OBP
 • neprodleně hlásí dispečerovi závady ve sjízdnosti komunikací a případné překážky v práci, včetně poruch mechanizmů a případných způsobených škod, o kterých bude sepsán neprodleně protokol
Technologické pokyny při zimní údržbě

Dispečer zimní údržby rozhoduje o rozsahu prováděné údržby na základě vyhodnocení informací o sjízdnosti komunikací. Přitom dbá na hospodárný provoz mechanizmů s cílem minimálních nákladů na řádný výkon zimní údržby.

Vlastní kontrola sjízdnosti komunikací v terénu se provádí jednak optickým pozorováním, jednak sledováním chování vlastního vozidla s ohledem na vlastnosti vozidla, jakož i u ostatních účastníků silničního provozu, to vše při dodržování ustanovení vyhlášky č. 99/89 Sb. a 197 / 2000 Sb .

Plužení
Plužení je nejdůležitějším postupem k zajišťování sjízdnosti komunikací. Plužení bude prováděno tak, aby byl zachován jeden jízdní pruh ve směru jízdy (pokud je to možné).

Během sněžení budou práce prováděny nepřetržitě dle stanovených harmonogramů tak, aby byla zajištěna sjízdnost komunikací I.kategorie do 4 hodin, II.kategorie do 6 hodin, III.kategorie do 8 hodin po ukončení spadu sněhu, včetně posypu plánovaných komunikací .

Hlavní zásady plužení
K hlavním zásadám při plužení patří :
 • řidič provede před plužením kontrolu závěsného zařízení a přezkouší funkci světel a výstražného zařízení
 • zvýšenou pozornost je třeba věnovat křižovatkám při odhrnování sněhu, aby nedocházelo k tvoření hrázek na přechodech pro chodce
 • při plužení blízko parkovišť automobilů je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození zaparkovaných vozidel
 • ukončit plužení před železničním přejezdem ve vzdálenosti cca 2,5 m s tím, aby nevznikla před kolejemi hrázka
 • přizpůsobit pracovní rychlost a rychlost jízdy tak, aby nebyli ohroženi chodci a práce byla vykonána co nejkvalitněji, bez zanechání sněhových jazyků
Posyp
Pro zimní údržbu bude užíváno posypových materiálů :
 • štěrk pro posyp chodníků
 • směsi štěrku a průmyslových solí pro posyp komunikací I. a II. třídy důležitosti, důležitých křižovatek a schodů (v poměru 30% KCL a 70 % písku)
 • dle Rozhodnutí RM (ze dne 27.9.2006) směsí štěrku a soli s hmotností max. 5% soli v lokalitách :
  • Husovo náměstí. Parc.3451/2-na chodištích a hlavní pěší trase podél mobilní zeleně na ploše náměstí
  • Nám.B.Hrozného,parc.č.3451/1 a 3451/45 - pouze na schodištích
 • Dle výše uvedeného rozhodnutí se zakazuje chemický posyp v lokalitách :
  • Husovo nám. Parc.3451/2-na ostatní ploše,mimo plochy uvedené výše
  • Nám.B.Hrozného-parc.3451/1 a 3451/45-na ostatní ploše, mimo plochy uvedené výše
  • Zámecká ulice-parc.č.3451/14-v celé ulici
  • Resslova ulice-parc.č.2654/2-v celé ulici
 • Na všech uvedených pozemcích je zakázáno volné skladování posypových materiálů.
Výjezd mechanizmů bude zajištěn okamžitě po spadu sněhu, omrzlice, resp. po vzniku náledí .

Ostatní místní komunikace nacházející se v rovině terénu budou udržovány pouze plužením.

Na nemotorických komunikacích v majetku města bude odstraněno náledí, resp. omrzlice, posypem a výška sněhu nepřestoupí 5 cm .

V tomto zimním období bude použito speciálních posypových nádob, které budou umístěny na 12 inkriminovaných-exponovaných místech ve městě (určených po dohodě s MěÚ – u výstaviště na Masarykově ulici, zastávka BUS Masarykova, Husovo náměstí nahoře u schodů, nám.B.Hrozného u schodů, Zámecká ulice – 2 x, ulice Pod Klášterem, u MěÚ, dvůr chirurgie, Sídliště u čp.1492, ČSA – proti polic.domům u schodů, u nádraží u zastávek BUS, Ve Skále – u Kolína u schodů) na rychlý a operativní posyp (nádoby budou poskytnuty zdarma).

Na nebezpečná a exponovaná místa v majetku ostatních osob bude možno si vyzvednout posypový materiál na firmě .A.S.A., Čechova 67, Lysá nad Labem. Jedná se o směs soli a štěrku v poměru 1 : 3 (v dávce 4 kg na osobu-nemovitost) .

K vyzvednutí na firmě .A.S.A. - pracovní den v době od 8.00 – 10.00 hodin (mimo tyto hodiny po dohodě na tel .602 146 573).

Plužení a posyp motorických a nemotorických komunikací je dán přílohou o výjezdu mechanizmů.

Odvoz sněhu
Odvoz sněhu bude prováděn pouze v krizových – kalamitních situacích ze zastávek BUS, úzkých míst, kde by mohlo dojít k ohrožení chodců, případně by zde nebylo možné míjení, event. v dalším rozsahu dle požadavku MěÚ a to na dvě možná místa určená MěÚ, konkrétně :
 • NAD HRABANOVEM (u černých zámeckých vrat)
 • HŘIŠTĚ NA PRUŤÁKU
Provádění čištění komunikací a chodníků
V případě příznivých klimatických podmínek a předpovědi počasí budou kapacity určené pro zajištění zimní údržby použity na ostatní práce ,například na náhradní čištění komunikací a chodníků v rozsahu dle operativní dohody s oddělením SM města.

Čištění mechanické a ruční se provádí při déle trvajících teplotách nad 0 stup. C

Vozidla která budou zajišťovat ZÚ :
 • Traktor s pluhem Mercedes – ABK+ vlek s VOK
 • Nakladač UNC
 • Multicar – sypač /pluh FORD-TRANZIT + vlek
 • Traktor Carraro (pluh,kartáč)
 • Motorový kartáč
 • RENAULT - sypač
Hlavní dispečer ZS :
 • Václav Vorel + 2 dle dispečerského rozpisu
Řidiči pro obsluhu uvedených vozidel a mechanizmů :
 • František Jareš
 • Tomáš Pleskač
 • Jaroslav Samuhel
 • Marcel Jareš
 • Ladislav Krmenčík
 • Radek Novotný
 • Vladimír Markovič
V Lysé nad Labem, dne 12.10.2015

Neudržované úseky místních komunikací, chodníků, přístupových cest k obytným objektům a nemovitostem, se vymezují takto:

Seznam neudržovaných přístupových cest k bytovým objektům a nemovitostem označení dle ulic přístupové cesty k obytným objektům a nemovitostem:
Okružní, Lomená, Průběžná, u garáží na Sídlišti, u hřbitovní zdi, Luční, Okrsek – slepá část kovonské domy na Kačíně, Jedličkovo sídliště, Ve Višňovce.

Seznam neudržovaných chodníků označení ulice chodníků:
V Polích, Fibichova, Vojanova, Máchova, U Křížku, Dvorecká, Dvořákova, Stržiště č. p. 634-361 a 928-961, Sojovická č. p. 441-391 a 365-868, Čechova č. p. 1314-1330 a 1555-689, Blahoslavova, Alšova, Riegrova, Raisova, U Braňky, Tyršova, Vodákova, Šmeralova č.p.1883-720 a 1626-347, v Lomu Okrsek, Poděbradova č.p.115-1582, Skupova, Klicperova, Růžová, Brigádnická, Mladá, V Zátiší, Na Výsluní, Za Koncem, Jedličkovo sídliště, Pivovarská, 28. října, Zahradní č.p.923-909, Šafaříkova, Smetanova, U Stadionu, Sokolovská, Na Zemské stezce, Boženy Němcové, Havlínova, Fuksova, Švermova, Vichrova, Nerudova, Olbrachtova, Křižíkova, Kolárova, Spojovací, Hořejší, Husova, Dohalského,
Jiráskova, Palackého č.p.128-219, Krátká, Lidická, Vrchlického, Ve Vilách, Na Brůdku, Na Staré vsi, K Borku.

Seznam nezpevněných komunikací bez použití chemického posypu označení dle ulic komunikace:
Ke Střelnici, Kaprova, U Cihelny, Pod Klášterem, Sadová, Jaromírovy sady, Resslova-nezpevněná komunikace, Za Pávem, Spojovací, Muchova, Za Kruhovkou, K Borku, U Nadjezdu, Fuchsova - část, Vysoká mez – střední část, Ve Višňovce, všechny cesty v zámeckém parku, všechny cesty v parcích a dětských hřištích.
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.